วธ. จัดทำบทสวดมนต์ “รตนสูตร” เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ หนุน ปชช. สวดมนต์ ลดความตื่นตระหนก-สร้างขวัญกำลังใจ ขจัดภัยโควิด-19

0
221

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนชาวไทยและทั่วโลก กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านศาสนา โดยการนำหลักธรรมของศาสนามากล่อมเกลาจิตใจและนำกิจกรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นการพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยมอบหมายให้กรมการศาสนา (ศน.) จัดทำบทสวดมนต์ “รตนสูตร” (รัตนสูตร) เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสวดมนต์สาธยายรตนสูตรได้ทั่วไทยและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค นอกจากนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนก และเชื่อมั่นว่าจะสามารถปัดเป่าโรคภัยให้หมดไป ซึ่งการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธศาสนาสามารถกล่อมเกลาจิตใจ ยกระดับจิตใจให้ละเอียดอ่อน จิตสงบนิ่ง โดยเฉพาะบทสวดรตนสูตรหรือรตนปริตร เป็นหนึ่งในพระปริตรหรือพระคาถาที่พรรณนาอานุภาพของพระรัตนตรัย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สาธยายหรือสวดเพื่อขจัดปัดเป่าภัยจากความอดอยาก ภัยจากโรคระบาด และภัยจากอมนุษย์เบียดเบียนชาวพุทธ จึงถือเป็นธรรมเนียมสวดบทสูตรนี้เพื่อขจัดโรคภัย ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ว่า เมื่อเกิดโรคระบาดในเมืองเวสาลี พระพุทธองค์ทรงให้หมู่สงฆ์และสาวกทำการสวดพระคาถานี้เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน เพื่อให้เมืองเวสาลีรอดพ้นจากโรคระบาด นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าการสาธยายรตนสูตรหรือรตนปริตรจะทำให้ได้รับความสวัสดีและพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลาย

นายอิทธิพล กล่าวว่า ทั้งนี้ จากความเชื่อและความศรัทธาดังกล่าว วธ. จึงนำมิติทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการณรงค์ให้ประชาชนมีสติตั้งมั่นในการใช้ชีวิตประจำวัน และสร้างขวัญกำลังใจให้ผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ทวีความรุนแรง สร้างความเสียหายจนไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าได้ ไม่เพียงแต่ทำลายชีวิตเท่านั้นแต่ยังทำลายเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในทุกด้าน ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งการสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิด ทำ ด้วยความเมตตาต่อกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีและการรวมจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างศาสนิกชนกับหลักธรรมคำสอนเข้าด้วยกัน โดยผู้ร่วมสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาจะเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจ ได้รับความเบิกบาน จิตใจสงบและเป็นสุข ซึ่งจะเป็นการปิดกั้นมิให้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งปวงได้

ทั้งนี้ วธ. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมสวดมนต์ “บทรตนสูตร” ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์ฯ ได้ที่ YouTube และเว็บไซต์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม www.dra.go.th