วธ. จัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

0
782

วันนี้ (15 สิงหาคม 2562) ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้นำองค์การศาสนา ศาสนิกชน และเยาวชนจากองค์การศาสนา องค์กรเครือข่าย ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธีกว่า 1,000 คน

นายอิทธิพล กล่าวว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ให้คนไทยมีจิตสำนึก ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมจริยธรรม อยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ สามัคคี แม้จะแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภิกาในบวรพระพุทธศาสนา ทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาอย่างเป็นอเนกอนันต์ ทรงยึดหลักธรรมคำสอนทางศาสนาในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยทั่วกัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) จึงได้ร่วมกับองค์การทางศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ และองค์กรเครือข่าย จัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศลแด่พระองค์

ในส่วนกลาง กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์สวดถวายพระพร ศาสนาซิกข์ ศาสนาจารย์สวดอัรดาสขอพรพระศาสดา นอกจากนี้ยังมีการฉายวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านศาสนา การเสวนา 5 ศาสนาโดยวิทยากรจาก 5 ศาสนา การจัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์ รวม 10 ชุมชน ตลอดจนมีบริการตรวจสุขภาพโดยมูลนิธิเซเว่นเดย์แอดเวนติสแห่งประเทศไทย ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในส่วนภูมิภาค จัดพิธีทางศาสนาระหว่างวันที่ 1 – 16 สิงหาคม ณ ศาสนสถานของแต่ละศาสนา และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานที่เหมาะสมของแต่ละจังหวัด