วธ. จัดงานรวมพลังทางศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

0
976

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมด้วย นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้นำศาสนา ศาสนิกชน ผู้บริหารส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

รมว.วธ. กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) พร้อมทั้งองค์การทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนา ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร ด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ในด้านการพระศาสนาพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ทรงพระราชทานพระราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมงานศาสนาและคุณธรรมของปวงชนชาวไทย พระราชจริยวัตรอันงดงามเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศตลอดมา ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยองค์การทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนา และองค์กรเครือข่าย จึงได้พร้อมใจกันจัด “งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศลแด่พระองค์

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ศาสนาอิสลาม ผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร ศาสนาคริสต์ ผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พราหมณ์สวดถวายพระพร ศาสนาซิกข์ ศาสนาจารย์สวดอัรดาสขอพรพระศาสดา การฉายวีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ การจัดนิทรรศการ การแสดงทางวัฒนธรรมของผู้แทนองค์การทางศาสนา และการแสดงผลงานของชุมชนศาสนิกสัมพันธ์

ในส่วนภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับวัดหรือศาสนสถาน จำนวน 1 แห่ง ที่เป็นเครือข่ายโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย หรือชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ
ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา รักษาศีล หรือกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล ตลอดเดือนสิงหาคม 2561 และขอความร่วมมือองค์การศาสนาจัดพิธีทางศาสนา
พิธีถวายพระพร หรือกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในองค์กร และเชิญชวนศาสนสถานในสังกัดทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม