วธ.จัดงานจิตอาสา บวร On Tour ย่านกะดีจีน

0
262

วธ.จัดงานจิตอาสา บวร On Tour ย่านกะดีจีน

วธ.-ภาครัฐ-เอกชน ร่วมจัดงานจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และ บวร On Tour ย่านกะดีจีน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และใช้พลัง บวร บูรณาการกับทุกภาคส่วนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ เครือข่ายวัฒนธรรม ประชาชน เข้าร่วม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหาร นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด ณ ชุมชนคุณธรรมฯ ย่านกะดีจีน ประกอบด้วย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ศาลาท่าน้ำ (บริเวณใต้สะพานพุทธ) วัดซางตาครู้ส ศาลเจ้าเกียนอันเกง และมัสยิดบางหลวง

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน บวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยมีพระพรหมบัณฑิต ประธานฝ่ายสงฆ์และผู้นำศาสนา นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชมสาธิตการทำอาหาร อัตลักษณ์วิถีชีวิตย่านกะดีจีน ชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ พร้อมปล่อยขบวนจักรยานนักท่องเที่ยว เพื่อปั่นเที่ยวชมชุมชนย่านกะดีจีน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร และ งาน บวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมของย่านกะดีจีนมาส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอด กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยใช้พลัง บวร บูรณาการกับทุกภาคส่วนสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการฟื้นฟูสังคมอย่างเร่งด่วนหลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยงานบวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีทุนทางวัฒนธรรมนำมาสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าของเศรษฐกิจชุมชน ได้รับการถ่ายทอดและสร้างรายได้ให้กับชุมชน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในชุมชนย่านกะดีจีนเพิ่มมากขึ้น โดยมีการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของย่านกะดีจีน เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

“ผมรู้สึกชื่นชมและขอสนับสนุนในการที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมใจ ร่วมแรง กับชุมชนย่านกะดีจีน และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานบวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมี 6 ชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ ประกอบด้วย ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดประยุรวงศ์ ชุมชนบุปผาราม และชุมชนโรงคราม ที่เกื้อหนุนกันสู่สันติสุข นับว่าเป็นการริเริ่มสร้างสรรค์ ตามที่บ้านเมืองต้องการความเข้าใจและการเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนาความเชื่อ หรืออุดมการณ์ เพื่อรวมพลังกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ของเราให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนอย่างสำคัญทำให้การจัดงานบวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในครั้งนี้” นายอิทธิพล กล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มชุมชนย่านกะดีจีน หรือกุฎีจีน เป็นชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณฝั่งธนบุรี มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่กว่า 200 ปี โดยผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ล้วนแตกต่างกันด้วยแนวความคิด เชื้อชาติ วัฒนธรรม และศาสนา (ชุมชนชาวพุทธ จีน คริสต์ และมุสลิม) แต่สามารถหล่อหลอมผสมผสานแนวการดำรงชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์หาชุมชนใดเหมือน ชุมชนกะดีจีนได้รับการเรียกขานเป็นชุมชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ ปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อุทยานเขามอ (เขาเต่า) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร วัดซางตาครู้ส ศาลเจ้าเกียนอันเกงและมัสยิดบางหลวง เรือนขนมปังขิง ร้านขนมโบราณต่างๆ เป็นต้น