วธ.จัดกิจกรรม “สักการะพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓

0
201

เป็นเวลา ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม  – ๒ ต.ค. ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี พุทธศาสนา และยังเป็นการสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สักการะพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” โดยมีนายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารกรมศิลปากร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดกิจกรรม “สักการะพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” นำประติมากรรมรูปพระไภษัชยคุรุที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ อัญเชิญออกประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการะในช่วงเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

พระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าสูงสุดทางการแพทย์และโอสถในศาสนาพุทธฝ่ายมหายาน ทรงเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาพยาบาล ทรงปลดเปลื้องมนุษย์จากความทุกข์อันเกิดจากโรคทางกายและโรคทางใจ กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นเภสัชกรผู้เยียวยาจิตวิญญาณของมนุษย์ให้หลุดพ้นจากอวิชชา มิจฉาทิฐิไปสู่โพธิมรรคและนิพพาน

ในห้วงเวลาที่ผ่านมาทั่วโลกเกิดวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid 19) ในประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกัน ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของประชาชนมีข้อจำกัดและต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ  ที่รัฐบาลบังคับใช้อย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติรอดพ้นจากวิกฤตการณ์นี้ไปได้ กรมศิลปากรเล็งเห็นโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การสืบทอดศิลปะและธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจแก่ประชาชนท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว และเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓ กรมศิลปากรจึงกำหนดจัดกิจกรรม “สักการะพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” ขึ้น โดยมอบหมายให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ อัญเชิญพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา พระพุทธเจ้าที่ได้รับความนับถือมากที่สุดพระองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน และทรงเป็นพระพุทธเจ้าแพทย์สูงสุด ผู้คุ้มครองรักษามนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากโรคทางกายและทางใจ ซึ่งอยู่ในความครอบครองของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ แห่ง มาประดิษฐานให้ประชาชนได้สักการบูชา เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม  – วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยส่วนกลาง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อัญเชิญพระไภษัชยคุรุ ๖ องค์ ออกให้ประชาชนสักการะบูชา ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

นอกจากนี้ กรมศิลปากร ได้มอบหมายให้สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวบรวมความรู้เรื่อง “พระไภษัชยคุรุ” มาจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “พระไภษัชยคุรุ : พระพุทธเจ้าบรมครูแห่งโอสถ” ประกอบด้วย คติความเชื่อ ลักษณะทางประติมานวิทยา และประติมากรรมรูปพระไภษัชยคุรุที่เก็บรักษาภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องดังกล่าวให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง