วธ.จัดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” หนุนบุคลากรร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ออกกำลังกายป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ พัฒนาทักษะสร้างรายได้ ลดผลกระทบโควิด-19

0
133

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” และเยี่ยมชมกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงกระบี่กระบอง การแสดงดนตรีไทย การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและอาหาร และกิจกรรมออกกำลังกาย เช่น เต้นแอโรบิค ปั่นจักรยาน แบดมินตัน โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ลานวัฒนธรรม สร้างสุข บริเวณหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

นายอิทธิพล กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)   มีแนวโน้มที่ดีขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐจัดโครงการหรือกิจกรรมที่จะช่วยฟื้นฟู เยียวยา เพื่อช่วยเหลือ  และให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมถึงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F ประกอบด้วยอาหาร (Food) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) มวยไทย (Fighting) และการอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณี สู่ระดับโลก (Festival) ดังนั้น วธ.ได้จัดกิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” ขึ้น โดยจัดงานเป็นประจำทุกวันศุกร์ เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างพื้นที่ให้แก่บุคลากรกระทรวงวัฒนธรรมร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและเรียนรู้ พัฒนาทักษะนอกจากด้านวิชาการ ได้ฝึกปฏิบัติจากประสบการณ์จริง  การทำงานเป็นหมู่คณะ การแสดงออกความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อาจเป็นช่องทางสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้  ซึ่งทักษะเหล่านี้นำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานและในชีวิตประจำวัน อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพื่อลดการเจ็บป่วยของโรคต่างๆ และสร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กิจกรรม “ลานวัฒนธรรม สร้างสุข” ทำให้บุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมได้มีโอกาสแสดงออกในการร่วมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ สร้างโอกาส ในการได้รับประสบการณ์และเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งยังสร้างความสุขทางกายและทางใจ สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สร้างความรัก ความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร รวมถึงประชาสัมพันธ์พื้นที่จัดกิจกรรมของวธ.ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอีกด้วย