วธ.จัดกิจกรรมรำลึก “วาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต” – ร่วมกับศธ.เสนอชื่อเป็นบุคคลสำคัญของโลกยูเนสโก ปี 2563

0
3178

วันนี้ (17 มกราคม 2562) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานการแถลงข่าว “วาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายวีระ กล่าวว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยให้ความเคารพนับถือ นามของท่านได้รับการกล่าวถึงทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว เนื่องด้วยท่านเป็นผู้นำในการฟื้นฟูวงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งในช่วงสมัยกึ่งพุทธกาล ด้วยการเป็นผู้นำกองทัพธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทยอันยังผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการพระพุทธศาสนาในทางที่ถูกต้องดีงาม และในโอกาสอันเป็นมงคล ในวันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระเถระที่ชนชาวไทยให้ความเคารพและยึดถือข้อธรรมที่ท่านได้ปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และคณะศิษยานุศิษย์ จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อเป็นการเผยแผ่คุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน อันจะส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 1. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เช่น การตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา ณ วัดที่เกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

  1. จัดพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เช่น หนังสือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐาน หนังสือชีวประวัติหลวงปู่มั่น (ภาษาอังกฤษ) หนังสือหลักธรรมชุดศิลาจารึก เป็นต้น 3. จัดทำสารคดีชุด ตอน ตามรอยธุดงค์พระหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และนำเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ และจัดทำแผ่นวีดิทัศน์ “ชีวิตพระป่า” ในภาคภาษาอังกฤษ 4. จัดนิทรรศการเผยแผ่ประวัติและผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค 5. ผลักดันเพื่อบรรจุวิชาเกี่ยวกับศีลธรรมในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 6. จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านในวัดที่เกี่ยวข้อง ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2562 นี้ อันเป็นวาระครบรอบ 149 ปีชาตกาล โดยจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 19-21มกราคม 2562 ณ วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ประกอบด้วย วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี
วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่ วัดป่าอาจารย์มั่น จ.เชียงใหม่ วัดป่าบ้านเหล่า จ.เชียงราย วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร วัดป่าหนองผือนาใน จ.สกลนคร และวัดป่าสาละวัน จ.นครราชสีมา

ศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า พระอาจารย์มั่น ท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีปฏิปทา มีจริยวัตรที่งดงาม เป็นต้นแบบให้กับพระลูกศิษย์และเหล่าฆราวาสในสายกรรมฐานมากมายเป็นที่ประจักษ์ วธ.ร่วมกับศธ.จึงเสนอชื่อท่านให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกของยูเนสโกในปี 2563 ในโอกาส 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ดังนั้นในปีนี้จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง150 ปีชาตกาล โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะวัดที่เกี่ยวข้องกับพระอาจารย์มั่นโดยตรง รวมทั้งวัดอื่นๆ ทั่วไปที่ยึดในปฏิปทาของพระอาจารย์มั่น กิจกรรมครั้งนี้ตนอยากให้จัดแบบเรียบง่าย เช่น ทำบุญตักบาตร สวดมนต์ และแสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับข้อวัตรปฏิบัติของพระอาจารย์มั่น หรือขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่มากมาย ที่สำคัญอยากขอเชิญชวนภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรต่างๆ ได้มาร่วมสนับสนุนและช่วยจัดกิจกรรมร่วมกับกรมการศาสนา รวมทั้งขอเชิญชวนประชาชนคนไทยที่เคารพนับถือพระอาจารย์มั่นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ช่วยกระตุ้นอนุชนรุ่นหลังให้กลับมาสนใจสายปฏิบัติของหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะเข้าสู่พระนิพพานได้ใกล้ที่สุด

ศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม กล่าวอีกว่า ศธ.มีหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชนด้านการศึกษาได้น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่พระราชทานเรื่องการศึกษา ให้ศธ.สร้างเด็กไทยให้เป็นคนดี เป็นพลเมืองที่มีความเข็มแข็ง รู้หน้าที่ มีแนวคิดที่ถูกต้อง มีวินัย มีจิตสาธารณะที่จะทำกิจกรรมให้กับสังคมและประเทศชาติ ที่สำคัญจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่รู้ ไม่คอรัปชั่น ถ้าน้อมนำเอาข้ออรรถข้อธรรมของพระอาจารย์มั่นมาเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรใหม่ที่ ศธ.กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ โดยมีการปรับหลักสูตรครุศาสาตร์ และศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จัดเป็นหนึ่งรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาทั่วไป หัวข้อคือ “พลเมืองที่มีความเข้มแข็ง” ถ้าเรามีครูที่ดีเป็นต้นแบบที่ดีแล้วเข้าไปสอนก็จะสามารถบ่มเพาะได้โดยตรง นอกจากนี้รายวิชาทั่วไปของสพฐ.ก็จะเน้นให้มีรายวิชาพลเมืองที่มีความเข้มแข็งควบคู่ไปด้วย เพื่ออนาคตไทยจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติสุข