วธ. จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ทำบุญตักบาตร-ปฏิบัติธรรม

0
765

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ เพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนาได้ร่วมสืบทอดศาสนา ปฏิบัติศาสนกิจนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทยโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ

โดยส่วนกลาง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯ ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด  มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 ณ พระอารามหลวง หรือสถานที่ ๆจังหวัดกำหนด

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการศาสนา ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคม แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ตุลาคม 2562 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย และแสดงความจงรักภักดี ซึ่งการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการและขั้นตอนเพื่อให้มีสมาธิ เกิดสติ ปัญญา เป็นการนำศีลธรรมและคุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นการปฏิบัติธรรมอันสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลากิเลส พัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาและเกิดความสันติสุขแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม รวมถึงประเทศชาติเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมภาคสังคม เพราะเมื่อได้นำหลักธรรมของพุทธศาสนาไปปฏิบัติย่อมเกิดประโยชน์แก่ตนเอง ใน 3 ระดับ คือ ประโยชน์ขั้นต่ำ สามารถตั้งตัวเป็นหลักฐานได้ ประโยชน์ขั้นกลาง สามารถตั้งตัวอยู่ในหลักศีลธรรมได้ และประโยชน์ขั้นสูงสุด คือ สามารถดับกิเลส พ้นทุกข์ ได้อย่างแท้จริง

นายสำรวย นักการเรียน ผอ.สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ศน. กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา สดับพระธรรมเทศนา และทรงเจริญภาวนาอยู่เป็นนิจ ทรงพากเพียรในการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มแข็งและสม่ำเสมอตลอดมา ทรงเป็นแบบอย่างของพุทธศานิกชนที่ดี เป็นแบบอย่างของการดำรงชีวิตบนทางสายกลางและความพอเพียง ทรงยึดมั่นในประโยชน์สุขของพสกนิกร เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนในชาติ รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ศน.ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมให้คนไทยนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยได้ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกสาขาอาชีพ จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จำนวน 180 คน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์