วธ.จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

0
151

วันนี้ (วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิรา เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยนำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อให้มีความรักสามัคคี และเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และร่วมกันทำความดี รู้รักสามัคคี รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวมให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งนำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

“วันนี้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับสมเด็จพระมหาธีราจารย์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เพื่อเป็นการถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องด้วยพระองค์ท่านได้ประกอบพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกร ประเทศชาติ ประชาชน ในการนี้ได้เชิญทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่าน ทั้งนี้ก็ด้วยความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และในช่วง ๑๗.๐๐ น.ของวันนี้ทางกรมการศาสนายังได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่านอีกด้วย” รมว.วธ. กล่าว