วธ.จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม

0
166

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
๑๓ ตุลาคม  ๒๕๖๓ พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ
อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายปกป้อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้การทำนุบำรุง อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ศาสนาอื่น ๆ และส่งเสริมให้องค์กร
ทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ พื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและร่วมเชิดชูสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จัดพิธี
สวดพระพุทธมนต์ ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศล ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังร่วมกับองค์กรเครือข่าย ๕ ศาสนา ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และ ซิกข์ จัดกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ ศาสนสถานของแต่ละศาสนา อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อให้ศาสนิกชนมีความรัก และเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมกันทำความดี รู้รักสามัคคี รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม
ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองผู้อื่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งนำหลักธรรมทางศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป