วธ.จัดการแสดงโขนรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา สนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หนุนคนรุ่นใหม่สืบสานมรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

0
418

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – กันยายน 2565 ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร  นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้บริหาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรุงเทพฯ

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายในการสืบสาน รักษา ต่อยอดงานศิลปวัฒธรรมของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการอนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟู สืบสานและพัฒนาการแสดงโขนในทุกมิติ เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่งเสริมความเป็นไทยที่มีศักยภาพด้านศิลปะการแสดง โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) จึงจัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – กันยายน 2565 จำนวน 14 ครั้งใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง เช่น งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ลานวัฒนธรรม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)  จ.พระนครศรีอยุธยา งานวันสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี วันที่ 20 ธันวาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี งานเที่ยวทั่วไทย สไตล์พรีเมี่ยม ครั้งที่ 27 วันที่  23 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ชั้น 7 ทรูไอคอนฮอลล์ กรุงเทพฯ  ภาคเหนือ เช่น งานฤดูหนาว วันที่ 26 ธันวาคม 2564  ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์  จ.เชียงใหม่  ภาคใต้ อาทิ งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ วังเก่า – วังใหม่ จ.พัทลุงในวันที่ 2 เมษายน 2565 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา เพื่ออนุรักษ์การแสดงโขนให้ได้รับการสืบทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง เพื่อสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งในปี 2561 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศขึ้นบัญชี “Khon, masked dance drama in Thailand” หรือการแสดงโขนในประเทศไทย เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย รวมทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ และเผยแพร่มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dpi ac.th หรือ สายด่วนวัฒนธรรม 1765