วธ.จัดการแสดงละครดึกดำบรรพ์ “นางเสือง” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

0
5948

สำนักข่าว thairnews – เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่โรงละครแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงรำถวายพระพร “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ธ สถิตหทัยไทย” และการแสดงละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง นางเสือง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย การแสดงรำถวายพระพร “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ธ สถิตหทัยไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงพสกนิกรชาวไทยในทุกถิ่นทุกแดน และถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน แสดงโดยนาฏศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และการแสดงละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง นางเสือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงละครดึกดำบรรพ์ ให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสรับชมการแสดงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เพราะเห็นเหตุสำคัญแห่งนางเสืองที่ละม้ายเหมือนพระราชจริยาวัตรในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ตลอดจนความภักดีเทิดทูนบูชาที่ทรงได้รับจากอาณาประชาราษฎร แสดงโดย นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และนาฏศิลปิน จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด พัฒนา และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติมาอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน ทรงห่วงใยศิลปวัฒนธรรมทุกสาขา โดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขน ซึ่งเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่บรรพชนมอบไว้ ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นจะธำรงรักษาศิลปะการแสดงโขนไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรจัดการแสดงโขน ทั้งการต้อนรับพระราชอาคันตุกะ การแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ต่อมามีกระแสรับสั่งให้กรมศิลปากรจัดการแสดงโขนในการแปรพระราชฐานที่ต่างๆ เพราะทรงเกรงว่าการแสดงโขนจะสูญหายไป กระทั่งพุทธศักราช ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชวินิจฉัยถึงเครื่องแต่งกายโขนของกรมศิลปากรว่า แตกต่างไปจากสมัยโบราณมาก ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ ขนาด สี ตลอดจนความประณีตในการปักลวดลาย เป็นที่หวั่นเกรงว่าในอนาคตรูปแบบเครื่องแต่งกายโขนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถค้นหาข้อมูลของรูปแบบดั้งเดิมได้ จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กรมศิลปากรไว้สำหรับศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนให้มีลวดลายประณีตงดงามตามแบบเครื่องแต่งกายโขนโบราณ ยังความซาบซึ้งและปลาบปลื้มใจอย่างหาที่สุดมิได้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงต่อกรมศิลปากรและวงการนาฏศิลป์ไทย

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””