วธ.-คณะสงฆ์-ชาวบ้านสร้างแก้ว รวมใจร่วมเป็นชุมชนคุณธรรมฯ ของจ.ขอนแก่น วธ. ปลื้มพร้อมให้การสนับสนุน

0
981

เมื่อเร็วๆ นี้ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายประสพ เรียงเงิน ผู้ช่วยปลัดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวัดราษฎร์บำรุง บ้านสร้างแก้ว ต.โนนฆ้อง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น โดยมีพระสมุห์สงกรานต์ อาทโร เจ้าอาวาส วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ บึงกาฬ กาฬสินธุ์ เลย มหาสารคาม ผู้ใหญ่บ้านและชาวชุมชนให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ปลัดกระทรวงฯ ร่วมพิธียกไม้ค้ำโพธิ์ และเยี่ยมชมสินค้าวัฒนธรรม

นายทรงเกียรติ กางกันยา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสร้างแก้ว ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า วัดราษฎร์บำรุง ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2427  โดยครั้งแรกมีนายเหลา ทึงด้วง ได้ชวนกันมาจับจองที่นาและปลูกบ้านพื้นที่ใกล้กับโศกกับต้นขี้หนูบวกกัน ตั้งเป็นชื่อบ้านว่า โศกขี้หนู  ชาวบ้านร่วมกันสร้างวัดขึ้นมา โดยตั้งชื่อว่า วัดราษฎร์บำรุง ต่อมามีพระสงฆ์ชักชวนชาวบ้านขุดบ่อน้ำในหมู่บ้านปรากฏว่าน้ำออกดีและใสเหมือนแก้ว ปี 2436 จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านสร้างแก้ว จนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 137 ครัวเรือน มีอาชีพเลี้ยงไหม ทอผ้าไหม ทอเสื่อ จักสาน ส่วนใหญ่มักเลี้ยงสัตว์ ปลูกผักกินเอง

 

พระสมุห์สงกรานต์ กล่าวว่า อาตมาเห็นตัวอย่างของคณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าประชุม ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนชุมชนของตนเองจนได้รับยกย่องจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ เห็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับชุมชนที่มีความรัก สามัคคี และมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน  จึงได้เริ่มชักชวนคณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านบ้านสร้างแก้วเข้าร่วมโครงการชุมชนคุณธรรมฯ โดยมีบ้าน วัด โรงเรียน เป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายเป็นชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบเหมือนกับชุมชนคุณธรรมฯวัดท่าประชุมด้วย

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า อยากให้กำลังใจคณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านทุกคนที่ตั้งใจขับเคลื่อนชุมชนบ้านสร้างแก้วแห่งนี้เป็นชุมชนคุณธรรมฯ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย มอบหมายให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ให้การสนับสนุน ร่วมวางแผนและขับเคลื่อนชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนคุณธรรมฯ เน้นให้ประชาชนมีความสุข มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีศีล 5 เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ทาง วธ.มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นชุมชนทั่วประเทศสนใจเข้าร่วมเป็นชุมชนคุณธรรมฯจำนวนมาก ขณะนี้ได้คัดเลือกเป็นชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบอย่างเป็นทางการแล้ว 701 แห่ง