วธ.ขานรับนายกฯ นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้พัฒนางานวัฒนธรรม เปิดให้ ปชช.เข้าถึงข้อมูล ชูระบบนำชมพิพิธภัณฑ์ทางแอพฯ หาข้อมูลผ่านระบบคลังดิจิทัล

0
813

วันนี้ ( 9 มกราคม ) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า  ที่ประชุมครม.รับทราบผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการดำเนินการปรับบทบาทของหน่วยงานเพื่อปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ 4.0 ซึ่งประเด็นส่วนหนึ่งให้ปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล และยกระดับการให้บริการภาคประชาชนโดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจของหน่วยงานตามความจำเป็นและเหมาะสมตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ได้รายงานด้วยเอกสารและวีดิทัศน์ ซึ่งในส่วนของวธ.โดยกรมศิลปากร(ศก.) ได้ดำเนินการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และการให้บริการของกรมศิลปากรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในรูปแบบระบบงาน  ระบบการสืบค้นข้อมูล และระบบการให้บริการภาครัฐแก่ประชาชนผ่านเว็บไซต์แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจโดยทั่วไป จำนวน 6 ระบบ ดังนี้  1.ระบบการนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ด้วยตนเอง (Smart Museum) เป็นระบบการให้บริการข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์พกพาโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต โดยทำการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ทั้งระบบ iOS และ Android

2.ระบบศิลปากรออนไลน์ (Silpakorn Online) เป็นการพัฒนาระบบจากเว็บไซต์กรมศิลปากรบนโมบาย แอพพลิเคชั่น  มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารของกรมศิลปากรไว้ในแอพพลิเคชั่นเดียว เป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลของกรมศิลปากรแก่ประชาชน  3.ระบบพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ 42 พิพิธภัณฑ์ ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงของการจัดแสดงนิทรรศการในแต่ละอาคารจัดแสดง 4.ระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ซึ่งจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(อีบุ๊ค) ที่กรมศิลปากรจัดพิมพ์และหนังสือที่เป็นลิขสิทธิ์ของกรมศิลปากร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

5.ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ www.archives.nat.go.th  เป็นระบบให้บริการแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา สืบค้นข้อมูลภาพเก่า เอกสารจดหมายเหตุ ผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ และสามารถขอทำสำเนาการให้บริการภาพจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติผ่านทางระบบออนไลน์ได้ และ6.ระบบภูมิสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม (GIS) กรมศิลปากร แสดงชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศ และชั้นข้อมูลโบราณสถาน แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ เพื่อประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูล และบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี สั่งการทุกหน่วยงานกลับไปพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดความสะดวกและได้รับความรวดเร็วในการบริการ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานได้ง่าย โดยให้มีหน่วยงานกลางที่จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อและรวบรวมฐานข้อมูลของทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งนี้ ในส่วนของวธ.มีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับภารกิจของหน่วยงานตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและได้รับความรวดเร็วในการบริการ รวมถึงเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการให้บริการของ วธ. และหน่วยงานในสังกัด ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการพัฒนาและนำนวัตกรรมมาพัฒนางานวัฒนธรรมในส่วนต่างๆ เพื่อขยายให้ครอบคลุมทุกภารกิจต่อไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี