วธ. ขับเคลื่อน M-Culture Big Data ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนใช้ประโยชน์ เตรียมระดมสมองพัฒนาแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ

0
2175

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน  Big Data ของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เมื่อเร็วๆ นี้ว่า จากการที่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งจัดทำระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) พัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ครอบคลุมภารกิจที่มีอยู่ และสามารถเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  เพื่อทำให้การบริการประชาชนเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้มอบหมายให้ตัวแทนทุกหน่วยงานเร่งจัดทำข้อมูล เครือข่ายภาครัฐ เอกชน จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลประกาศในโอกาสต่างๆ และข้อมูลผู้ประกอบการทางศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายต่างๆ เป็นหมวดหมู่และสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด จากนั้นนำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างกัน เข้าถึงง่าย เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ได้

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า  สำหรับข้อมูล M-Culture Big Data ของกระทรวงวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้งหมด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กรมศิลปากร อาทิ แหล่งโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ แหล่งมรดกโลก หนังสือสำคัญในโอกาสต่างๆ  กรมการศาสนา อาทิ วัด ศาสนสถาน 5 ศาสนา พุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม อาทิ ศิลปินแห่งชาติ รุกข มรดก ภูมิปัญญา อาหาร ผ้า เทศกาลประเพณี ศิลปินพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่เป็นที่สุด เช่น ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานภาพยนตร์ ข้อมูลผู้ประกอบการทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ อาทิ สยามนิรมิต เมืองโบราณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง เป็นต้น  รวมไปถึงคลิปวีดิโอองค์ความรู้ที่ผลิตขึ้นเพื่อเผยแพร่ในโอกาสต่างๆ

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้หารือประเด็นการเตรียมความพร้อมการประชุมสัมมนาการคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรมฯ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ. 2562 ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน โดยงานดังกล่าวได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัดหรือผู้เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เข้ามาร่วมหารือถึงแนวทางขับเคลื่อนงานองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรมฯ  นำเสนอแผนการดำเนินงานของจังหวัดที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะส่งเสริมในอนาคต เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรมใน 3 เรื่องคือ ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย  ทั้งนี้เป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564 ) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559