วธ.กำชับเร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนภายใน มี.ค.นี้ สั่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านศาสนา-ศิลปวัฒนธรรมทุกสาขาเป็นมรดกแผ่นดิน จัดพิมพ์เผยแพร่ปีนี้

0
1092

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยภาพรวมการเบิกจ่ายงบฯ ของ วธ. อยู่ที่ร้อยละ 30.53 ขณะที่งบลงทุนอยู่ที่ร้อยละ  20.15 ทั้งนี้ที่ประชุมกำชับให้แต่ละกรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบฯ และก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนดกรอบเวลาไว้ นอกจากนี้ได้ให้ทุกกรมและองค์การมหาชน 3 แห่งที่อยู่ในความดูแลของ วธ. ได้แก่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ศูนย์คุณธรรม และหอภาพยนตร์ สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 4 ปี พร้อมจัดทำเป็นวีดิทัศน์เสนอ วธ. เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)

 

นายวีระ กล่าวอีกว่า  นอกจากนี้ ที่ประชุมกำชับให้แต่ละกรมไปรวบรวมองค์ความรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมในทุกสาขา ที่เป็นมรดกของแผ่นดินและจัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่สู่สังคมไทยในปีนี้ และมอบหมายให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) รวบรวมข้อมูลเรื่องการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย รายได้จากผ้าไทย และโรงเรียนที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย รวมถึงจัดทำแผนงานเพื่อส่งเสริมในเรื่องนี้ อีกทั้งให้ประสานงานกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม อาทิ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เป็นต้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำป้ายบอกทางไปยังสถานที่ตั้งต้นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรุกขมรดกแห่งแผ่นดินในจังหวัดต่างๆ  และให้กั้นบริเวณต้นไม้ไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ รวมถึงจัดให้มีจุดแจกต้นไม้ พื้นที่ตั้งร้านจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและสินค้าเกษตร จัดให้มีที่จอดรถและห้องน้ำเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล

นายวีระ กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกัน ที่ประชุมรับทราบรายงานจาก สวธ.ความคืบหน้าการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนไทยสามารถเล่นดนตรีไทย หรือดนตรีสากลได้อย่างน้อย 1 ชิ้น หรือแสดงนาฏศิลป์ได้ตามข้อสั่งการของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี โดยสวธ.ได้เริ่มดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและแนวทางในการจัดการทรัพยากรดนตรีศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทย อาทิ จำนวนครูผู้สอนและเครื่องดนตรี จำนวนบริษัทผู้ผลิตและร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ให้สวธ.เพิ่มเติมประเด็นการวิจัย โดยให้สำรวจสถานศึกษาที่เปิดสอนด้านดนตรีไทย ดนตรีสากลและศิลปวัฒนธรรมทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา และระหว่างนี้ สวธ.ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคู่ขนานกัน อาทิ อบรมพัฒนาครูผู้สอนดนตรีไทยในภาคต่างๆ การคัดเลือกเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย การจัดให้มีโรงเรียนนำร่องสอนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ให้ สวธ. ศึกษาแนวทางการให้รางวัลแก่ศิลปินไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันทางศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติเช่นเดียวกับนักกีฬาทีมชาติไทย

นอกจากนี้ ที่ประชุมกำชับให้ สวธ.ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) และกรมศิลปากร (ศก.) เร่งจัดทำหลักสูตรและส่งบุคลากรไปสอนอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงโขน นาฏศิลป์ ร้องเพลงให้เยาวชนในสถานพินิจใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯเชียงใหม่ ขอนแก่นและสงขลา ทั้งนี้ เบื้องต้นจะนำร่องใน  2  จังหวัด คือ กรุงเทพฯและเชียงใหม่ โดยดำเนินการในสถานพินิจจังหวัดละ 1 แห่ง  รวมถึงให้ ศก.และ สบศ.บูรณาการความร่วมมือกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ดำเนินโครงการส่งเสริมให้มีห้องสมุดภายในสถานพินิจทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของสถานพินิจอีกด้วย

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””