“ลุงตู่” เขียนการ์ดอวยพร “ขอให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรม” วธ.รณรงค์สืบสานประเพณีสงกรานต์แบบไทย บูรณาการ 14 หน่วยงานจัดกิจกรรม

0
1314

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง (วธ.) ให้การต้อนรับและนำพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี(ครม.) เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เขียนการ์ดอวยพรสงกรานต์แก่ประชาชนว่า “ขอให้มีความสุข สดชื่น ปลอดภัย ในห้วงวันสงกรานต์ 2560 ร่วมกันสานต่อประเพณีสงกรานต์แบบไทยให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป ให้คนไทยทุกคนจงภูมิใจในวัฒนธรรม อันงดงามของเรา เป็นเจ้าของบ้านที่ดีและทำให้คนไทยทุกคนปลอดภัยตลอดห้วงสงกรานต์และตลอดไป”

นายวีระ กล่าวว่า วันนี้ ครม. มีมติรับทราบการเสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ตามที่ วธ. ร่วมบูรณาการความร่วมมือจัดทำและข้อสรุปแนวทางการจัดกิจกรรมสงกรานต์กับหน่วยงานต่างๆ 14 หน่วยงาน อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมการขนส่งทางบก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กรมการท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจจารจร กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

นายวีระ กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์นั้น วธ.บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ กว่า 14 หน่วยงานมาตั้งแต่ปี 2558 และปี 2559 โดยได้เสนอแนวทางและมาตรการรณรงค์ประเพณีสงกรานต์ให้ที่ประชุม ครม. รับทราบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นำไปเป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรม โดยในปี 2560 เป็นปีที่ 3 แล้ว ที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำและสรุปแนวทาง มาตรการรณรงค์ 3 แนวทางในการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” โดยแนวทางที่หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้เป็นกรอบการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ได้แก่ 1. รณรงค์ให้จัดงานสงกรานต์แบบไทย ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์แบบไทย ที่ทรงคุณค่าสาระอันดีงาม และการปฏิบัติตามแบบของประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสม ซึ่งสะท้อนถึงการแสดงออกที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร มีน้ำใจไมตรีให้แก่กันและกัน และบรรยากาศแห่งความกตัญญูที่สามารถแสดงออกได้ ต่อพระพุทธศาสนา ครอบครัว บรรพบุรุษ บิดามารดา และผู้มีพระคุณ อาทิ สืบสานประเพณีสงกรานต์ผ่านโครงการ 1 อำเภอ 1 ลานวัฒนธรรม ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ส่วนผู้นับถือศาสนาอื่นอาจจัดกิจกรรมตามประเพณีของแต่ละศาสนา รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนแต่งกายด้วยชุดและสีที่สุภาพ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ภาคเอกชนและประชาชนจัดกิจกรรมการแสดงต่างๆ ให้คำนึงถึงความเหมาะสม

.ว
  1. รณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ขอความร่วมมือผู้จัดงานที่จัดพื้นที่ให้เล่นน้ำ ร่วมส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า และดูแลไม่ให้มีการเล่นน้ำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนให้เล่นน้ำอย่างสุภาพ ไม่ใช้ปืนฉีดน้ำที่มีแรงดันสูง ไม่ใช้สายยางฉีดน้ำ ไม่เล่นแป้งหรือเล่นสีต่างๆ ไม่ใช้น้ำที่เย็นจัดหรือน้ำปนน้ำแข็งมาเล่นสาดน้ำกัน และมาตรการที่ 3. มาตรการด้านความปลอดภัย ให้ผู้ประกอบการผู้จัดงานตามสถานที่ต่างๆ สอดส่องดูแลประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเรียบร้อย และให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย ขอความร่วมมือสถานประกอบการขนส่งและประชาชนที่จะเดินทางหรือไปท่องเที่ยวให้ตรวจสภาพยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมากที่สุด และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) วธ. และหน่วยงานต่างๆ ทั้ง 14 หน่วยงาน เชื่อมั่นว่า แนวทางการประสานความร่วมมือในการบูรณาการแนวทางและมาตรการรณรงค์ตามแนวคิด “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ประเพณีที่เหมาะสม ดีงาม เป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ให้คงคุณค่าสาระและความงดงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ที่สามารถแสดงให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้ อีกทั้ง ยังเป็นการเตรียมการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งดูแลทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชน สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่ดีงามของประชาชนชาวไทย การรณรงค์ให้จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ การรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันและดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงเวลาเทศกาลที่สำคัญของประเทศไทย