รุกตั้ง “ศูนย์หลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ” พระ-เณรเข้าถึงระบบบริการ และช่วยเหลือชาวบ้าน

0
202

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) กล่าวว่า มมร.ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ และพัฒนาขีดความสามารถพระสงฆ์เข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำภาคกลาง ที่มมร.ศาลายา จ.นครปฐม ขึ้น โดยเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และมติมหาเถรสมาคม(มส.)  เรื่อง การดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)และ มมร. โดยดำเนินการโครงการพัฒนากลไกประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) และโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในระบบสุขภาพเพื่อสังคมสุขภาวะผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาให้เกิดศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธใน 3 ส่วน คือ วัด โรงเรียนพระปริยัติธรรม และมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่ง โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อน นับเป็นเรื่องสำคัญในการเพิ่มการรับรู้และการเข้าถึงบริการสุขภาพของพระสงฆ์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถือว่าเป็นประโยชน์และเพิ่มการเข้าถึงระบบบริการ เป็นการถวายความอุปถัมภ์พระภิกษุสามเณร และช่วยเหลือชาวบ้านด้วย

ด้านผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา ผู้ช่วยอธิการบดี มมร.  กล่าวว่า การจัดอบรมดังกล่าวเพื่อพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธใน 3 ส่วน คือ วัด โรงเรียนพระปริยัติธรรม และมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งให้เป็นกลไกประสานงานระดับพื้นที่โดยมีพระสงฆ์เป็นแกนนำสำคัญในการขับเคลื่อน และหลังจากนี้จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการฯในแต่ละภาค เพื่อวางแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพวิถีพุทธ ขึ้นทั่วประเทศต่อไป