ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

0
207

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยเนื้อหาระบุพอสังเขปว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ๒๕๕๗  ที่ให้สำนักงานปลัดกระทรวง มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางการบริหารของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติราชการ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อการบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยให้มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง และนโยบายของรัฐมนตรี ประสานแผนการปฏิบัติราชการและเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

(๒) แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง (๓) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง (๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ตลอดจนผลงานของกระทรวง (๕) กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งการประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง (๖) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง และให้บริการคันคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน

(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานความร่วมมือความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้านวัฒนธรรม (๘) ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และประสานให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมร่วมกัน รวมถึงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (๙) ดำเนินการและส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (๑๑) ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง (๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ทั้งนี้ ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ ราชการบริหารส่วนกลาง มี (๑) กองกลาง (๒) กองกฎหมาย (๓) กองการต่างประเทศ (๔) กองตรวจราชการ (3) กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (๖) กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน (๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด