รับรางวัลต่อเนื่อง “อธิบดี พช.” ยิ้มปลื้ม กรมการพัฒนาชุมชนทุ่มเทมุ่งมั่น คว้า 5 รางวัลเลิศรัฐ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ พช.

0
108

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)กระทรวงมหาดไทย ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รับ “รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563” จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ, รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากผลงาน การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่100%) กรมการพัฒนาชุมชน, รางวัลเลิศรัฐ สาขาสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลร่วมใจแก้จน 2 รางวัล คือจากผลงาน แก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม และ จากผลงานยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชน และ รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด คือหมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คัดเลือกและมอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลงานการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม และแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ สาขาบริการภาครัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มุ่งมั่นดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์กร  และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ให้เทียบเท่าสากลตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็วโปร่งใส เป็นธรรม และพึงพอใจให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน จนเกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการ ตลอดจนพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐจะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลฯ

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////