รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : นพปฏิมารัตนมารวิชัย

0
684

วันนี้ ( ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : นพปฏิมารัตนมารวิชัย เป็นปฐมฤกษ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และผู้บริหารกรมศิลปากร

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ได้จัดกิจกรรมพิเศษ สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน : นพปฏิมารัตนมารวิชัย โดยมีพระพุทธสิหิงค์เป็นประธาน และได้อัญเชิญพระแก้วปางมารวิชัย ๙ องค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปมงคลโบราณที่มีประวัติความเป็นมาและสร้างขึ้นตามคติอันเป็นมงคล ออกให้ประชาชนกราบสักการบูชาในคราวเดียวกัน เพื่ออำนวยความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล ในวาระแห่งการเริ่มต้นสู่ศักราชใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

“นพปฏิมารัตนมารวิชัย” หมายถึง พระแก้วปางมารวิชัย ๙ องค์ ในสมัยโบราณมักเรียกรัตนชาติเหล่านี้ว่า “แก้ว” เปรียบดุจพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยแก้วทั้งสาม ทั้งยังเป็นอัญมณีสูงค่าอันหาได้ยาก ถือว่ามีค่ามากดุจแก้วสารพัดนึก ซึ่งแต่ละสีจะมีชื่อและความหมายที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ พระพุทธรูปทั้ง ๙ องค์

ยังแสดงปางมารวิชัย อันเป็นภาวะที่มั่นคงไม่ไหวติงต่อภยันอันตรายทั้งปวง ประกอบด้วย พระพุทธรูปรัตนชาติมงคลโบราณ ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระพุทธรูปรัตนชาติที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีที่พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส หรือโบสถ์พระแก้ววังหน้า เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๗ และพระพุทธรูปรัตนชาติศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้ประดิษฐานอยู่ในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) มาแต่เดิมอีก ๗ องค์ โดยประชาชนสามารถเข้าสักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “นพปฏิมารัตนมารวิชัย” ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

////////////////////////////////////////////////////////////////