รัฐบาล โดย วธ. น้อมรับสนองงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างสมพระเกียรติ พร้อมปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสง่างาม 1 พ.ค. นี้ทั่วประเทศ

0
2106

วันนี้ (23 เมษายน 2562) ที่หอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับการพัฒนาประเทศ โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม และจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีกว่า 1,000 คน เข้าร่วม

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ด้วยสำนักพระราชวังและสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังที่กำหนดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ไปให้รัฐบาลดำเนินการ โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นมา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติงานตามภารกิจพิธีการศพทั่วประเทศ และให้ วธ. เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจนี้ โดยให้พร้อมดำเนินการเต็มรูปแบบได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

รัฐบาล โดย วธ. จึงน้อมรับสนองงานให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างสมพระเกียรติและเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ดังนั้น ทาง วธ. โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) ได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด โดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติ และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานได้อย่างถูกต้องสง่างาม โดยผู้อบรมครั้งนี้ได้อบรมหลักปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัติของพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ระเบียบวินัย ทักษะต่างๆ อาทิ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ หีบ โกศ ฉาก ฉัตร การตั้งแต่งโกศ การตั้งแต่งจิตกาธาน การปฏิบัติเวรพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานเป่าปี่ (จ่าปี่) การแทงหยวก เป็นต้น ระหว่างวันที่ 17 – 28 เมษายน 2562 โดยพร้อมปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเต็มรูปแบบได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

สำหรับศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 16 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย เขต 1 กรุงเทพฯ, เขต 2 ปริมณฑลฯ ตั้งอยู่ ณ วัดศรีสุดารามฯ กรุงเทพฯ, เขต 3 สิงห์บุรี, เขต 4 เพชรบุรี, เขต 5 ฉะเชิงเทรา, เขต 6 ระยอง, เขต 7 พิษณุโลก, เขต 8 เชียงใหม่, เขต 9 พะเยา, เขต 10 อุดรธานี, เขต 11 ขอนแก่น, เขต 12 นครราชสีมา, เขต 13 อุบลราชธานี, เขต 14 สุราษฎร์ธานี, เขต 15 พังงา, และเขต 16 สงขลา

สอบถามรายละเอียดได้ที่กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน โทร. 0 2 209 3791 และสายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,