รัฐบาลอนุมัติแล้ว! งบการศึกษาพระปริยัติธรรม (จสป.) กว่า 346 ล้านบาท

0
1043

   วันนี้ (26 กย.) พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้กล่าวถึงกรณีที่พระผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับผลกระทบอันสืบเนื่องมาจากที่มีพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรมได้ประกาศใช้แล้วแต่โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศก็ยังไม่ได้รับงบประมาณในหมวดค่าตอบแทนบุคลากร การบริหารการจัดการและอื่นๆตามที่ควรจะเป็น ตามที่รัฐได้ตราออกมาเป็นกฎหมายแล้วนั้น

พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อว่า เมื่อรัฐบาลเก่าหมดวาระลงและมีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศและได้มีรัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศ โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กำกับดูแลและสั่งราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นั้น ในระยะเวลาแห่งการดำรงตำแหน่งในเบื้องต้นนั้นทั้งนายกรัฐมนตรี และ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ได้ไปกราบพระเถระตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และได้รับฝากเรื่องนั้น เรื่องนี้ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการคณะสงฆ์ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณของการศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ที่ยังไม่เคยได้รับเลย ทำให้การบริหารการศึกษาในส่วนนี้ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง

พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า เมื่อวานนี้ (25 ก.ย.) ได้พบ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในงานแถลงข่าว 338 ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร โดยรัฐมนตรีได้เล่าว่า รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ เข้าใจและรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมที่จะเข้าไปแก้ไขและช่วยเหลือคณะสงฆ์อย่างเต็มที่ ไม่เฉพาะเรื่องนี้หมายรวมถึงในทุกๆ เรื่องที่เป็นภาระหน้าที่รับผิดชอบ จะไม่นิ่งนอนใจ และในวันที่ 26 ก.ย.นี้จะมีการประชุม ครม.ในฐานะที่รับผิดชอบงานในส่วนนี้จะได้นำเรื่องขออนุมัติงบประมาณของ จศป. เข้าสู่ทึ่ประชุมครม.และมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาใดๆ เพราะท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และล่าสุดมติครม.ในวันนี้ (26 ก.ย.) ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) จำนวน 3,320 อัตรา จำนวน 346,726,400 บาท ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ

อาตมาได้สอบถามไปตามจศป. ต่างๆ ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศภายหลังมีมติ ครม.อนุมัติงบประมาณดังกล่าวแล้วในทุกที่ทุกแห่งต่างก็อนุโมทนาสาธุการ อนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทุกท่านที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของคณะสงฆ์ ให้การอุปถัมภ์ต่อการศึกษาในส่วนของพระสงฆ์สามเณรที่เป็นเนื้อนาบุญ ที่สำคัญท่านรับปากกับพระไว้อย่างไรท่านก็ทำให้ได้ทันท่วงที จึงเป็นการปลดล็อคปัญหาต่างๆ ที่ค้างคาและหมักหมมมายาวนาน ต่อจากนี้ไปงานการพระศาสนาในทุกๆ ด้านทั้งการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ธรรมศึกษา บาลี บาลีศึกษา ปริยัติสามัญ และมหาวิทยาลัยสงฆ์(ในสังกัดอว.) คงจะมีความหวังมากขึ้นจากภาครัฐ ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติของรัฐบาลที่มีต่อคณะสงฆ์ทั่วประเทศ พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

*****************************************************************