รัฐบาลช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้าน-ผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมจังหวัดสีแดงเข้มที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติม

0
90

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันสังคม ม.40 รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท มอบสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านวัฒนธรรม เพื่อให้ได้รับสิทธิต่อไป

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40     ในพื้นที่ควบคุมการระบาดสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) ที่ให้มีการล็อกดาวน์ 29 จังหวัดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนตามมาตรา 40 ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน โดยในส่วนของ 10 จังหวัดที่มีการประกาศล็อกดาวน์ครั้งแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา นั้นได้ประกาศรับสมัครและสิ้นสุดการรับสมัครลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ไปแล้ว  ทั้งนี้ จากการที่วธ.มอบหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำนั้น ขณะนี้ได้รับรายงานในเบื้องต้นว่า ศิลปินพื้นบ้าน และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมในทุกกลุ่มอาชีพได้รับทราบข้อมูลและลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 แล้ว จำนวน 378 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า  ส่วน  3 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี และฉะเชิงเทรา และ 16 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา  ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี  ซึ่งเป็นจังหวัดสีแดงเข้มที่ศบค.ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติมนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านวัฒนธรรมลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40  ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา  40 ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีอายุ 15-65 ปี โดยสามารถเลือกจ่ายเงินสมทบ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้ทั้งการได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย การรับสิทธิทุพพลภาพตลอดชีวิต และการสงเคราะห์บุตร เป็นต้น และให้ไปขอขึ้นทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่และเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ตามความสมัครใจภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 40  มี 9 กิจการ ซึ่งมีกิจการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของวธ.เป็นกิจการประเภทกิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ ได้แก่ กิจกรรมการสร้างสรรค์ทางศิลปะ ความบันเทิง การแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและนันทนาการ พิพิธภัณฑ์ หอสมุด และการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับโบราณสถานและอาคาร           ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น ครอบคลุมถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรม อาทิ  ศิลปินลิเก หมอลำ ลำตัด โนรา เพลงพื้นบ้าน ขับซอ และกลองสะบัดชัย รวมถึงศิลปินที่เป็นช่างฝีมือด้านศิลปหัตถกรรม เช่น การทอผ้า  จักสาน แกะสลัก และงานปั้น ตลอดจนผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ดังนั้น วธ.จึงได้มอบหมายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ในพื้นที่สีแดงเข้มเร่งประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวกับงานด้านวัฒนธรรมในทุกกลุ่มอาชีพที่มีความประสงค์ขึ้นทะเบียน เพื่อเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ภายในวัน เวลาที่กำหนด เพื่อให้ได้รับสิทธิเยียวยาและช่วยเหลือ ตามมาตรการของรัฐบาลต่อไป