รัฐทุ่ม 500 ล้าน สร้าง “พุทธอุทยานโลก” ในเขตป่าสงวนฯเขาอีโต้ ปราจีนบุรี ใช้พื้นที่ 191 ไร่-กำหนด 5 ปีเสร็จ

0
1008

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 30/2561 เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 2 พ.ย.2561 แจ้งว่า มท.ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานโครงการพุทธอุทยานโลก ที่มีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวางผังก่อสร้างและออกแบบสภาพภูมิทัศน์พุทธอุทยานโลก คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการฝ่ายจดหมายเหตุ เพื่อให้ดำเนินงานจัดสร้างพุทธอุทยานโลกขึ้นในเขตป่าเขตสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำตกเขาอีโต้ ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดยนายวิษณุ ได้มอบหมายให้มท.รายงานข้อมูลผลการดำเนินโครงการพุทธอุทยานโลกให้มส.เพื่อโปรดทราบความก้าวหน้าโครงการ และรับฟังความเห็น ในการนี้ มท.ได้จัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพุทธอุทยานโลกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมศิลปากร และกรมประชาสัมพันธ์  เพื่อรายงานมส.แล้ว

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า สำหรับรายละเอียดการดำเนินงานมีดังนี้ ด้านการออกแบบพุทธอุทยานโลก มีกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมศิลปากร เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ มีองค์ประกอบดังนี้ 1.การจัดวางผังบริเวณพื้นที่พุทธอุทยานโลก มีพื้นที่รอบองค์พระพุทธทราวดีศรีปราจีน สิรินธรโลกนาถ  50 ไร่ พื้นที่เชื่อมต่อเส้นทางแสวงบุญกับลานหน้าองค์พระ ลานจอดรถ 6 ไร่ พื้นที่ลานแสดงขันธ์ 5 ประกอบด้วย สวนแห่งรูป สวนแห่งเวทนา สวนแห่งสัญญา สวนแห่งสังขาร และสวนแห่งวิญญาณ 10 ไร่ พื้นที่เชื่อมเส้นทางแสวงบุญ และสถานที่ปฏิบัติธรรมนานาชาติ  4 ไร่ พื้นที่อาคารสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ 22 ประเทศ 7 ไร่ พื้นที่ต้อนรับ 17 ไร่ พื้นที่ลานจอดรถ ถนนและทางบริการ และอาคารห้องน้ำ 10 ไร่ บริเวณแนวกันไฟ เส้นทางเดินแสวงบุญ ระยะทาง 3 กิโลเมตร จุดพัก และอาคารศาลาขนาดเล็ก 30 ไร่ พื้นที่ก่อสร้างทางหลวงชนบท   57  ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 191 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา ทั้งนี้กำหนดแผนดำเนินงานก่อสร้างโครงการพุทธอุทยานโลก ตั้งแต่พ.ศ.2561-2565 ประมาณการงบประมาณโครงการพุทธอุทยานโลก รวม 511,067,888.68 บาท  โดยมส.รับทราบ และมีความเห็นว่าควรเพิ่มพศ.เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อเชื่อมโยงกับพุทธมณฑล ส่วนกลางด้วย