รองโฆษกพศ. แจงละเอียด ตั้งรักษาการเจ้าคณะภาคยึดกฎ มส.ฉบับ 23

0
1163

วันนี้ (19 ต.ค.) ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า ตามที่เจ้าคณะภาคการปกครองคณะสงฆ์ได้หมดวาระลงทั้งประเทศตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค. 2561นั้น ที่ประชุมมส.ได้รับทราบการแต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะภาค ของ 3 หนการปกครอง ได้แก่ หนใต้ หนเหนือ และหนตะวันออก โดยทั้ง 3 หน ตั้งเจ้าคณะภาครูปเดิมขึ้นเป็นรักษาการเจ้าคณะภาค โดยอาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ 3 ข้อ 11 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 พ.ศ. 2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ระบุว่า เมื่อไม่มีเจ้าคณะภาคหรือเจ้าคณะภาคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เจ้าคณะใหญ่แต่งตั้งรองเจ้าคณะภาครักษาการแทนเจ้าคณะภาค ถ้าไม่มีรองเจ้าคณะภาคหรือรองเจ้าคณะภาคไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควรรักษาการแทนเจ้าคณะภาคแล้วรายงานให้มส.รับทราบ

เมื่อถามว่า ในส่วนของคณะสงฆ์หนกลาง ที่มีการแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคแทนเจ้าคณะภาคไปแล้วนั้น นายสิปป์บวร กล่าวว่า ก็ถือว่าเข้าตามกฎมส.ข้อดังกล่าวเช่นกัน ทั้งนี้ยืนยันว่า การแต่งตั้งรักษาการเจ้าคณะภาคของเขตการปกครองคณะสงฆ์เป็นการปฏิบัติตามกฎมส.ฉบับที่ 23 พ.ศ.2541 อย่างเคร่ง