รองอธิบดี สถ. เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เทศบาลตำบลคูขวาง – วัดบ่อทอง ในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2562

0
1659

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชมนิทรรศการซึ่งเป็นการแสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินงาน และผลสัมฤทธิ์โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของวัดบ่อทอง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งดำเนินการโดยเทศบาลตำบลคูขวาง และองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดแสดงเนื่องในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนายวีระ ขาวขำ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคูขวาง, นางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี, นางสาวกรรณิกา ถ้ำแก้ว รองปลัดเทศบาลตำบลคูขวาง, และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับฯ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า กำหนดจัดทำโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีพุทธศักราช 2572 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำนิทรรศการผลงานของหน่วยงานหรือผลงานที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมจัดแสดงในงานฯ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่าเทศบาลตำบลคูขวาง ซึ่งเป็นองค์กรจับคู่กับวัดบ่อทอง มีผลงานโดดเด่นด้านการดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะสงฆ์ สถานประกอบการ สถานศึกษา เป็นต้น ในการร่วมกันสร้างสัปปายะพัฒนาวัดด้วยวิถี 5ส เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการฯ ในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562 นี้ด้วย

เทศบาลตำบลคูขวาง ร่วมกับวัดบ่อทอง ตำบลคูขวางอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยการสนับสนุนของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จึงได้ดำเนินการจัดนิทรรศการฯ แสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ พร้อมทั้งให้บริการข้อมูล e – book ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ QR Code และจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ (กล่องนม) โดย ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี เป็นต้น

ที่มา : https://www.facebook.com/2217744291581642/posts/2250061568349914/