รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

0
189

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิทยา  ชุมภูคำ  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่  นางสโนไวท์  สุขทวีสถิตย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายบัญญัติ  กันทะวงศ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายชูชาติ บูญธรรม พัฒนาการอำเภอสารภี คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลขัวมุง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมต้อนรับฯ ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และพาเยี่ยมชมกิจกรรม

ในการนี้  นายชูชาติ บุญธรรม พัฒนาการอำเภอสารภี รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ (ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนตำบลขัวมุง) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่ง ฐานการเรียนรู้ประกอบด้วย 1.ฐานเรียนรู้การทรงงานฯ 2.ฐานเรียนรู้การปลูกพืชผักสวนครัว  3.ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบ 4.ฐานเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล 5.ฐานเรียนรู้เพาะเห็ดนางฟ้า 6.ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่ 7.ฐานเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ 8.ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ 9.ฐานเรียนรู้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี 10.ฐานเรียนรู้การทำลูกประคบสมุนไพร

และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคกหนองนาโมเดล” ปี 2563 จำนวน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.การสร้างงาน สร้างรายได้  2.ปรับปรุงพื้นที่  3.เอามื้อสามัคคี สร้างภาคีเครือข่าย 4.การพัฒนาผู้นำต้นแบบ 5.การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เอามื้อสามัคคีครัวเรือนต้นแบบ

นายนิวัติ  น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบนโนบายในการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรม/สาธิต ด้านการประกอบอาชีพ และส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทีมงานสารสนเทศ พช.เชียงใหม่ : รายงาน