รองผู้ว่าฯ ยะลา นำทีมพช. ปรับพื้นที่ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร เฟส 2

0
973

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา และนายปัญญา น่วมประวัติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา นำทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมปรับพื้นที่เป็นแปลงปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นต้นแบบในการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” ณ บริเวณบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า จังหวัดยะลา น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” โดยร่วมกับทุกภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกระดับ ให้สามารถสร้างหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ยั่งยืนและปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัว และความเอื้ออาทรในชุมชน ท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปธรรมแห่งความสำเร็จดังกล่าวเป็นหนทางในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขยายผลสู่ความมั่นคงในระยะยาวอย่างได้ผล เพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งต้นแบบให้ประชาชนชาวยะลาได้เห็น และนำไปดำเนินการในพื้นที่ครัวเรือนของตนเอง

ในวันนี้จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ร่วมมือร่วมใจกันปรับพื้นที่ว่างโดยรอบ ให้เป็นแปลงปลูกผักสวนครัว โดยใช้ไม้ไผ่ทำเป็นกระบะแปลงผัก ขนาด 2×3 เมตร จำนวน 2 แปลง และ ขนาด 1×1 เมตร จำนวน 1 แปลง รวมถึงการปลูกผักในกระถาง ปลูกพริก มะเขือยาว มะเขือเปราะ มะละกอ ตะไคร้ กะเพรา มะกรูด ต้นไชยา และทำค้างปลูกถั่วฝักยาว ถั่วพู เป็นต้น โดยผลผลิตที่ได้ทั้งหมดนอกจากนำมารับประทานในครัวเรือนแล้ว อีกประการหนึ่งคือการนำออกแจกจ่าย แบ่งปัน ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ความตื่นตระหนกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนทั่วไปผู้มาติดต่อราชการ ครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในสังคม และเป็นแบบอย่างให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในการใช้พื้นที่บริเวณบ้านพักที่จำกัดให้เกิดประโยชน์ เป็นแหล่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และการขยายผล ปลูกขยายพันธุ์ในครัวเรือน สร้างชุมชนสีเขียว ระบบนิเวศน์ที่ดีต่อไป

จังหวัดยะลา รณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้ สานสามัคคีในชุมชน สนับสนุนขยายผลดำเนินการตลอดทั้งปี 2564 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็น “ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง” เริ่มจากการปลูกผักสวนครัว ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ขยายผลสู่เครือข่ายผู้บริหารของจังหวัดยะลา เพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น โดยสร้างแปลงเกษตรสาธิต และที่ว่างสร้างอาหาร ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ทั้ง 8 อำเภอ 58 ตำบล จนเกิด “ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง” จำนวน 218 ครัวเรือน สร้างกระแสความนิยมการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากกว่า 10 ชนิด ใน 16,404 ครัวเรือน หรือร้อยละ 83.94 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยทุกครัวเรือนต่างมีความพึงพอใจ และกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถลดรายจ่ายได้จริง และอีกกว่า 4,153 ครัวเรือน สามารถนำผลผลิตของตนเองมาจำหน่ายสร้างรายได้เสริมอีกด้วย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผู้นำทุกระดับให้ความสำคัญ ร่วมกับพลัง 3 ประสาน โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบูรณาการส่งเสริม สื่อสารสร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทาง

จากผลลัพธ์ดังกล่าว ทางจังหวัดได้ขยายผลสำเร็จ โดยการจัดกิจกรรมการจำหน่ายพืชผักสวนครัวและผลผลิตจากชุมชนที่ได้จากกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 โดยให้ชื่อว่า “ตลาดนัดแบ่งปันผัก หน้าบ้านพัก พจ.” ทุกวันศุกร์ เวลา 07.30 – 09.00 น. ณ บริเวณหน้าบ้านพักพัฒนาการจังหวัดยะลา ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดตั้งกองทุนเมล็ดพันธุ์ผักของจังหวัดยะลา เป็นการสร้างความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล อำเภอ ส่งเสริมความพอเพียง อยู่ดี มีสุข ของประชาชนอย่างยั่งยืน