รองผวจ.ร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ รอบตัดสิน

0
320

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 ลงพื้นที่ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 รอบที่ 2 รอบตัดสินระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เลขานุการคณะกรรมการคัดสรรค์กิจกรรม และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี  2564 ระดับจังหวัด ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด รวมทั้งครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ระดับภาค ประจำปี 2564 ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน เพื่อเข้ารับโล่รางวัลในส่วนกลาง โดยมีคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมซึ่งแต่งตั้งจากหน่วยงานภาคีการพัฒนาหลายภาคส่วนในระดับจังหวัดรวมทั้งภาคประชาชน เพื่อพิจารณา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด 5 ประเภท ประกอบด้วย  1)อำเภอหนองพอก ประเภท หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านโชคอำนวย หมู่ 10 ตำบลกกโพธิ์ ประเภทที่ 2 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก ประเภทที่ 3 ผู้นำอช.หญิง ได้แก่ นายประพันธ์ อุตแสง 2)อำเภอเสลภูมิ ประเภท ผู้นำอช.ชาย ได้แก่นายสมพร ไดยะสี  3) อำเภอโพนทอง ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น ได้แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง 4) อำเภอเมยวดี ประเภทครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ได้แก่ นางอุไร ทิพวันโดยแบ่งการคัดสรรกิจกรรม ออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

 

– รอบที่ 1 คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 ระดับโซนอำเภอ ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2564

– รอบที่ 2 คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2564

ในการนี้ นายพัสกร ธนแสนไทย นายอำเภอหนองพอก พร้อมด้วย นางบงกชกาญจน์ ทวดเสนา พัฒนาการอำเภอหนองพอก  และหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอโซนที่ 2 (เสลภูมิ โพนทอง โพธิ์ชัย เมยวดี) ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น กลุ่ม/องค์กร ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลกกโพธิ์ ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในสังกัด สพอ.หนองพอก และอำเภอที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กร นำเสนอผลการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับคัดสรร และตอบประเด็นซักถามต่างๆ จากคณะกรรมการคัดสรรฯ ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 10 ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด : ภาพ/ข่าว