“รองนายกฯ ธนะศักดิ์” ประชุมความก้าวหน้าแผนขับเคลื่อนคุณธรรม ให้ปรับปรุงคณะอนุฯ ๔ คณะ มอบผู้แทน ๕ ศาสนาทบทวน “ความพอเพียง” อีกรอบ

0
1280

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธัมฺจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรมว.วธ. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดวธ. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) ผู้เเทนองค์กรทางศาสนา ผู้บริหารเเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

พลเอกธนะศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีการรายงานความก้าวหน้า 3 เรื่อง ได้แก่ 1. การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) 2. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์คุณธรรม 4 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ได้แก่ โครงการ “ยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมและประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และโครงการ “บันทึกความดีตามรอยพ่อ” และ 3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกชุมชน องค์กร หน่วยงานและจังหวัดคุณธรรมเพื่อประกาศยกย่องในปีงบประมาณ 2561

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ในการประชุมจะมีเรื่องที่ต้องพิจารณาอีก  2 เรื่อง ดังนี้ 1.การจัดทำหนังสือการส่งเสริมคุณธรรมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แก้ไขปรับปรุง ตามความเห็นของคณะกรรมการ แล้วนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป และ 2.เห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในระดับนโยบาย จำนวน 4 คณะ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมคุณธรรมให้กับทุกภาคส่วนและวางนโยบายกำกับดูแลการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564)

ได้แก่ 1. คณะอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน 2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 โดยมี พลอากาศเอก
วีรวิท คงศักดิ์ เป็นประธาน 3. คณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยมี นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร เป็นประธาน 4. คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยมี
นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย เป็นประธาน

ซึ่งคณะอนุกรรมการฯทั้ง 4 คณะ ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงเห็นควรพิจารณาปรับปรุงองค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ โดยให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ดังกล่าวข้างต้น และให้แต่งตั้งคำสั่งใหม่ โดยปรับปรุงองค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ และกำหนดให้ประธานอนุกรรมการ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี

ด้านนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการกำกับติดตามฯ กล่าวว่า วันนี้ฝ่ายเลขาฯ ที่ประชุมได้รายงานผลการขับเคลื่อนตามแผนแม่บทคุณธรรมฯ ต่อประธานคณะกรรมการฯ พลเอกธนะศักดิ์ เรื่องส่งแผนปฏิบัติการของกระทรวงซึ่งขณะนี้มีส่งแผนเข้ามาแล้ว 19 กระทรวง เหลือ 1 กระทรวงยังไม่ส่งเข้ามา ในระดับจังหวัดส่งเข้ามา 73 จังหวัด คงเหลืออีก 3 จังหวัด ส่วนองค์กรอิสระไม่สังกัดกระทรวงก็ได้ส่งมาแล้ว 53 หน่วยงาน นอกจากนี้ได้รายงานผลการขับเคลื่อนแผนฯ พลเอกวีรวิทย์ คงศักดิ์ ซึ่งเป็นประธานขับเคลื่อนได้ประชุมเมื่อวันที่ 11-12 ก.ย.ที่ผ่านมาก็ได้รายงายต่อที่ประชุมด้วย ส่วนประเด็นการจัดทำหนังสือการส่งเสริมคุณธรรมจากแนวคิดสู่การปฏิบัติ มติที่ประชุมขอให้นำเนื้อหาสาระไปปรับปรุงโดยสอบถามองค์กรทางศาสนาทั้ง 5 ศาสนา ว่าจะเกี่ยวข้องกับคุณธรรมของ 5 ศาสนาอย่างไร เช่น ความพอเพียงของศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู-ซิกข์ จะสอดคล้องกับแผนหรือไม่ นอกจากนี้การปรับปรุงคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ก็จะนำไปพิจารณาองค์ประกอบ กรอบอำนาจหน้าที่ และกำหนดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วนำมาเสนอต่อประธานคณะกรรมการฯ พลเอกธนะศักดิ์ ในการประชุมครั้งต่อไป