รองนายกฯนำเครือข่ายประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” สร้างแนวร่วมยกย่องสื่อดี เฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัย

0
1200

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ห้องวายุภักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” และปาฐกถาในหัวข้อ “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วม

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนในการเสพสื่อ และการใช้สื่อโซเซียลอย่างรู้เท่าทันและมีวิจารณญาณ โดยมุ่งส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีความตระหนักรู้ เข้าใจถึงผลกระทบจากการเสนอข่าว หรือเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อความรู้สึก และการรับรู้ของสังคม รวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นจากนานาประเทศที่มีต่อประเทศไทยทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ จึงผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อการพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ มีเนื้อหาที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ จนมีพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 เกิดขึ้นและมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน ซึ่งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีหน้าที่ในการสนับสนุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ และเป็นแนวร่วมที่เข้มแข็งในการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทุกระดับและทั่วทุกภูมิภาค

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวด้วยว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) หน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคีเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวมพลังในการประกาศเจตนารมณ์พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้ขยายวงกว้างในสังคมไทย รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสื่อ และสร้างการรับรู้ต่อบทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกาศเจตนารมณ์ โดยภาคีเครือข่ายต่างๆ รวมถึงสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม พร้อมจัดให้มีพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 26 ผลงาน จาก 23 องค์กร อาทิ มูลนิธิคนตาบอดไทย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสื่อ เด็กและเยาวชน เป็นต้น และผลงานสื่อสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลิตโดยสถานเอกอัครราชทูต 5 องค์กร ได้แก่ ญี่ปุ่น มอลตา สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและฮังการี โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการเสนอผลงานเข้าพิจารณายกย่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผลงานสื่อสร้างสรรค์เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลิตโดยสถานเอกอัครราชทูต และคณะกรรมการตัดสินผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีรมว.วธ.เป็นประธานมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ

นอกจากนี้ ได้มีการนิทรรศการและการแสดงผลงานด้านสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ จากหน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคีเครือข่าย สื่อปลอดภัยฯ 30 บูธ การเผยแพร่ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมทั้งการเสวนาของกลุ่มเยาวชน องค์กรสื่อและเครือข่าย 5 ห้อง ได้แก่ 1.ห้องนิเวศสื่อ 2.ห้องเฝ้าระวังสื่อ 3.ห้องแรงบันดาลใจจากสื่อ 4.ห้องรวมพลังสร้างสื่อดี และ5.ห้องเสียงเยาวชนรวมพลังรู้ทันสื่อ ซึ่งจากการรวมพลังของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ จะทำให้การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ขยายไปสู่วงกว้าง ก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ทำให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญการรู้เท่าทันสื่อ และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ มีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในยุคประเทศไทย 4.0