รองนายกฯธนะศักดิ์ มอบนโยบายผู้บริหารพศ. เน้นความร่วมมือกับศน.เพื่อเพิ่มพลัง โล๊ะกฎกระทรวงโบราณปี 07 ปี 11 ปี 20 ให้ยกร่างขึ้นใหม่

0
1033

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร พศ. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ว่า การพบปะกับคณะผู้บริหารพศ.วันนี้รู้สึกชื่นชมต่อทุกคนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่การงานสำคัญ จึงแนะนำให้มีความรักในหมู่คณะ มีความมุ่งมั่นช่วยกันทำหน้าที่ให้พศ.มีชื่อเสียงด้านทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และให้มีความร่วมมือกับกรมการศาสนา(ศน.) ซึ่งตนได้ดูแลทั้งสองหน่วยงานนี้อยู่แล้ว เมื่อได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็จะทำให้งานศาสนานี้ยิ่งใหญ่สามารถเชื่อมสัมพันธ์กับศาสนาอื่นๆ ได้ นอกจากนี้การรักษาฐานให้เป็นศูนย์พระพุทธศาสนาโลกก็ต้องดำเนินต่อไป

รองนายกฯ กล่าวต่อไปว่า กฎกระทรวงที่เคยใช้มาตั้งแต่ปี 2507 ปี 2511 ก็จะให้มีการยกร่างขึ้นมาใหม่ให้มีความทันต่อยุคสมัยและมีความสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ นโยบายที่ตนมอบให้ขอให้ทุกคนทำตามหน้าที่ ทำไปตามกฎกติกา หากมีปัญหาใดก็ให้แจ้งเข้ามาตามสายงานและลำดับขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ส่วนผอ.พศจ.ทุกจังหวัด ให้เขียนบอกมาว่าในจังหวัดของตนต้องการทำอะไรที่จะทำให้งานของพศ.สะดวก ดี มีประสิทธิภาพ และอีกข้อหนึ่งทำอย่างไรที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน

“ผมรู้สึกยินดีและอยากให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน พร้อมๆ กัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพื่อประโยชน์ของประเทศและจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. กล่าวว่า รองนายกฯ ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกว้างๆ เช่น การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา การเผยแพร่ การศึกษา รวมทั้งการป้องกันการทุจริต ซึ่งการดำเนินการทางคดี เป็นเรื่องของตำรวจซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายโดยตรง ส่วนพศ.นั้นเรามีกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งก็ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว จากนั้นก็จะต้องสอบสวนทางวินัยข้าราชการต่อไปถ้ามีมูล ขณะนี้มีรายงานตามลำดับชั้นมาบ้างแล้ว ถ้ามีมูลก็จะตั้งกรรมการพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับต่างๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 อาทิ  ฉบับที่ 1 พ.ศ.2507 ว่าด้วย ระเบียบการสร้างวัด การตั้งวัด การย้ายวัด การยุบเลิกวัด และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2511 ว่าด้วย เรื่องทรัพย์สินของวัด การกันที่ดินของวัด การจัดประโยชน์ที่ดิน การเช่าที่ธรณีสงฆ์ ที่กัลปนาหรือที่วัด การเก็บรักษาเงินของวัดในส่วนที่เกินสามพันบาทขึ้นไปให้เก็บรักษาโดยกรมการศาสนา(เดิม) จังหวัด อำเภอ หรือธนาคารให้ฝากในนามของวัด และการกำหนดทำทะเบียน บัญชี แบบสัญญาและแบบพิมพ์ต่างๆ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2520 ว่าด้วย การปกครองคณะสงฆ์ เป็นต้น