รวมใจชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2561-2562

0
1030

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ. 2562” นั้น วธ.ได้รับรายงานจากจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศว่า ทุกชุมชนมีความสนใจจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ซึ่งเป็นชุมชนที่มีอุดมการณ์การดำเนินชีวิตยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์กว่า 22,000 ชุมชนทั่วประเทศรวมใจกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ทาง วธ. ขอชื่นชมที่ทุกชุมชนมีความเข้มแข็งและขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน ได้อย่างแท้จริง

 

สำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 2562 ในวัด ศาสนสถาน หรือสถานที่ทั่วไปของชุมชนคุณธรรมฯ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสา สร้างความสมานฉันท์ก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ วธ.ได้สนับสนุนจัดตั้งโครงการ “ชุมชนคุณธรรมฯ” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดำรงชีวิต โดยใช้ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ นำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1.ยึดและปฏิบัติตามหลักธรรม คุณธรรมของแต่ละศาสนา 2.น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ 3.ดำรงชีวิตตามแบบวิถีวัฒนธรรมไทย  ขณะนี้มีเครือข่ายชุมชนคุณธรรมฯ กว่า 22,000 ชุมชนทั่วประเทศ