รวมพลัง วธ. ลงนามปฏิญญา “องค์กรคุณธรรม” ชูคติพจน์ “ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาวินัย ไม่ทุจริต มีจิตอาสา” ขับเคลื่อนแผนแม่บท

0
1236

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 1 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานแถลงข่าวพิธีลงนามปฏิญญา “ขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรคุณธรรม” โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดวธ. เข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ให้เป็นแผนแม่บทระดับชาติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นแผนแม่บทในการกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม ทั้งนี้ วธ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่เสนอแผนแม่บทดังกล่าว จึงมีเป้าหมายที่จะเป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ โดยได้จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับกระทรวง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานต่างๆ ของวธ. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา และยึดมั่นคุณธรรม 4 ประการคือ “พอเพียง วินัย สุจริต อาสา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบของภาครัฐ

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า ผู้บริหารวธ.และหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมการศาสนา (ศน.) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ (สบศ.) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หอภาพยนตร์(มหาชน) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงได้ลงนามปฏิญญา “ขับเคลื่อนกระทรวงวัฒนธรรมเป็นองค์กรคุณธรรม”

ทั้งนี้ แนวทางการขับเคลื่อนในการสนับสนุนให้บุคลากรของวธ. เป็นแบบอย่างของความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ได้มีการกำหนดคติพจน์ประจำใจของชาววธ. ตามหลักคุณธรรม 4 ประการ คือ                         “ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาวินัย ไม่ทุจริต มีจิตอาสา” และจัดตั้งชมรมจิตอาสาเพื่อปลูกฝังค่านิยมทำความดีเพื่อให้กับบุคลากร รวมทั้งจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่ยึดหลักเสริมสร้างสังคมให้มีคุณธรรม                 มีหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ รวมทั้งการยกย่องบุคลากรและหน่วยงานที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ข้าราชการวธ.ดีเด่น และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.)ดีเด่น

นายวีระ กล่าวด้วยว่า วธ.คาดหวังว่าการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานรัฐและเอกชนในการพัฒนาไปสู่องค์กรคุณธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรประพฤติตนโดยยึดมั่นในหลักศาสนาและคุณธรรม 4 ประการคือ “พอเพียง วินัย สุจริต อาสา” พร้อมกับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต และสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดชุมชนคุณธรรม สังคมเอื้ออาทรและแบ่งปัน ทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบสุขและสมานฉันท์ เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

“ภายหลัง ครม.เห็นชอบแล้ว ท่านรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ได้เรียกประชุมหลายครั้งเพื่อให้เป็นแผนแม่บทของแต่ละหน่วยงานและหลายองค์กร จากนั้นได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงนำไปขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน สำหรับกระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้จัดทำกรอบดำเนินงาน โดยในวันนี้ได้มีการลงนามปฏิญญาโดยประกาศว่า จะขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดไว้ 4 ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต อาสา ซึ่งหน่วยงานของกระทรวงฯมี 10 องค์กรก็จะร่วมกันขับเคลื่อนสู่ภาคปฏิบัติต่อไป” รมว.วธ. กล่าว