รวมพลังอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ปลูกตาลสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขยายสู่โคกหนองนา พัฒนาชุมชน

0
109

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการ ปลูกเพื่อพ่อ “ปลูกตาล 10,000 ต้น เพื่อคนสุโขทัย” นำร่องปลูกต้นตาลต้นที่ 1 “ปลูกตาล 10,000 ต้น เพื่อคนสุโขทัย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งมอบเมล็ดตาลให้กับครัวเรือน CLM , HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ นำไปขยายผลในพื้นที่แปลงตนเอง และมอบพืชสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นการติดเชื้อได้ โดยมีนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พ.อ.กฤติ พันธะสา รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสุโขทัย (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เครือข่าย OTOP สุโขทัย พัฒนาการอำเภอ ชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยมีนายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานฯ ณ ดงตาล อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ในวันนี้ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” โดยโครงการปลูกเพื่อพ่อ “ปลูกตาล 10,000 ต้น เพื่อคนสุโขทัย” นั้น เป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ เป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน โดยการนำรายได้จากส่วนหนึ่งที่มีผู้สนับสนุนกิจกรรมฯ นำมาซึ้อเมล็ดตาลจากชาวบ้านและมอบให้กับครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง รวมทั้งบนพื้นที่แปลงโครงการ “โคก หนอง นา พช.” ทั้งแปลง CLM และแปลง HLM เมื่อต้นตาลใหญ่ขึ้นก็จะสามารถสร้างเป็นจุดแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน สร้างอาชีพจากต้นตาล และเป็นคลังอาหารให้กับชุมชน นำไปสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร เกิดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในชุมชนต่อไป

พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า ประโยชน์ของต้นตาลนั้น แทบทุกส่วนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งนั้น อย่างลำต้นก็สามารนำมาทำเสา ทำไม้กระดานสำหรับสร้างบ้าน ทำเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได้ เปลือกตาลหรือส่วนที่เป็นกะลานิยมนำมาทำกล่องหรือตลับใส่ของ ใบตาลนำมาใช้ทำเครื่องจักสาน หรือของเล่นเด็ก ส่วนผลนำมารับประทานหรือทำเป็นขนมได้ เปลือกหุ้มผลอ่อนนำมาทำอาหาร เช่น ยำ แกงเลียง หัวตาลอ่อนนำมารับประทานได้ลูกตาลก็เป็นที่นิยมในการนำมารับประทานทั้งแบบสดหรือต้มกับน้ำตาลก็ได้ จาวตาลนำมาเชื่อมได้ นอกจากนี้เมล็ดตาลก็นำมาบริโภคได้เช่นกัน ส่วนงวงตาลสามารถนำมาทำน้ำตาลสด น้ำตาลโตนด และสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วนั้น มีการพบบันทึกเกี่ยวกับต้นตาลโตนดในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในช่วงหนึ่งที่แปลได้ว่า ในปีมะโรง ศกที่ 1214 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชขณะพระชนมายุ 14 พรรษา ได้ทรงปลูกไม้ตาลไว้กลางเมืองสุโขทัย แสดงว่าในสมัยนั้นได้รู้จักวิธีใช้ประโยชน์จากต้นตาลกันแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมดังกล่าวที่กำลังดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ เป็นการสืบสาน อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากต้นตาลให้คงอยู่คู่บ้านเมืองกับคนสุโขทัยตลอดไป

ทั้งนี้ โครงการปลูกเพื่อพ่อ “ปลูกตาล 10,000 ต้น เพื่อคนสุโขทัย”  ดำเนินการปลูกต้นที่ 1 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำหรับเป้าหมายที่จะดำเนินการปลูกต้นตาลแต่ละพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย แปลง “โคก หนอง นา พช.”ระดับ CLM จำนวน 59 แปลงๆละ 50 ต้น รวม 2,950 ต้น แปลง HLM 1,093 แปลงๆละ 5 ต้น รวม 5,465 ต้น และพื้นที่ส่วนราชการ พื้นที่สาธารณะ ประชาชนที่สนใจ อีกจำนวน 1,583 ต้น รวม 9,999 ต้น โดยจะปลูกต้นที่ 10,000 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย อีกครั้ง ณ ลานลงตาล อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย