รวมพลังขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ชู “ประชารัฐร่วมใจ” นำสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม อัญเชิญปรัชญา-พระบรมราโชวาท นำพาประเทศชาติสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

0
1116

สำนักข่าว Thai R News เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม”ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) พร้อมด้วย ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้เเทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคีเครือข่าย วัฒนธรรมจังหวัด ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนจำนวนมาก เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” ในครั้งนี้ เป็นการจุดประกายให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้รับรู้และตระหนักในการพัฒนาประเทศภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ที่ได้ประกาศใช้แล้ว ซึ่งแผนนี้ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยอัญเชิญแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ เพื่อให้คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่งคั่งและยั่งยืน โดยเฉพาะ รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่คาดหวังจะเห็นคนไทยมีศักยภาพ สามารถมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึกในวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย

ให้มีความรับผิดชอบ รักชาติ ศาสน์และพระมหากษัตริย์ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความเพียร และมีจิตสำนึกคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ สามารถเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน และสังคม ผ่านกลไกประชารัฐ ตามแนวคิด “คุณธรรมนำการพัฒนา” เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งคุณธรรม เป็นสังคมที่เข้มแข็งจากภายใน การประชุมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนที่จะได้มารวมพลังทำความดีเพื่อชาติ อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจ มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างยั่งยืน

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จะได้มารวมพลังทำความดีเพื่อชาติ อันจะส่งผลให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจ มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นคุณธรรม ๔ ประการ จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อต้องการสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแสวงหาแนวร่วมในการขับเคลื่อนแผนแม่บทคุณธรรมแห่งชาติ ให้เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  และสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ตัวแทนหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในแต่ละภาคส่วน ได้นำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ โดยมีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. ปาฐกถาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2. นำเสนอผลการดำเนินการของหน่วยงานองค์กร และชุมชนคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จ 3. ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4.แสดงนิทรรศการส่งเสริมคุณธรรม และ 5. แสดงผลงานของหน่วยงาน องค์กร และชุมชนคุณธรรมต้นแบบ จากทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน จำนวน 500 คน โดยคาดหวังว่าจะช่วยให้เกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้น เป็นการสื่อสารให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่จะมาร่วมผลักดัน ร่วมคิด ร่วมทำในสิ่งที่ดีงามถูกต้อง ส่งเสริมคุณธรรมความดีให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ต่อไป