รมว.วธ.เชิดชู “วิถีแห่งธรรม ๒๕๖๖” ผลงานศิลปะของอ.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ” คือ พลัง Soft power เสริมสร้างมิติทางศิลปวัฒนธรรม นำชื่อเสียงสู่ประเทศไทย

0
132

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบผลงานศิลปะ ชื่อ วิถีแห่งธรรม ๒๕๖๖ Vision of Dharma ๒๐๒๓) ของ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐  โดยมีนายจีระวัฒน์  ลีนะกนิษฐ์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการ รมว.วัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายสุพจน์ ธีรเกาศัลย์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธรัฐรัสเซีย

พร้อมด้วย ศิลปินแห่งชาติสาขาต่างๆ ได้แก่ นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ นายเดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม) นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) นายชาตรี ลดาลลิตสกุล ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) นายสิงห์คม บริสุทธิ์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) นายวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยขับร้องสากล – ขับร้อง) นางสุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยขับร้องสากล – ขับร้อง) พร้อมทั้งข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมในพิธี  ณ โถง ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ผลงาน วิถีแห่งธรรม ๒๕๖๖ (Vision of Dharma 2023) ประติมากรรมสื่อผสมต้นแบบองค์ความรู้ร่วมสมัย ติดตั้งจัดแสดง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม (ติดถนนเทียมร่วมมิตร) จะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของงานศิลปะร่วมสมัยที่ช่วยขับเคลื่อนพลัง Soft Power ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างแพร่หลายต่อไป

*****************************************************************