รมว.วธ. มอบโอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ให้ยึดหลัก 4 ประการ

0
148

สืบสาน รักษา ต่อยอดงานวัฒนธรรม-ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล  ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมบูรณาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  

      

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้ให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ในการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Video Conference ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8  กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้แสดงความยินดีกับข้าราชการใหม่ทุกคน เพราะถือเป็นบุคคลสำคัญในการเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและวธ. โดยขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการนำนโยบายหลักของวธ. 4 ประการคือ “สืบสาน รักษา ต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมและปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล” มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน รวมทั้งขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ชุมชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพื่อนำวัฒนธรรมมาสร้างคนดี สังคมดี พร้อมกันนี้ขอให้ทุกคนร่วมกันส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ได้ฝากให้ข้าราชการใหม่สังกัดวธ.ให้พัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทั้งด้านวัฒนธรรมและด้านอื่นๆ อยู่เสมอ รวมทั้งจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาทักษะในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่  มีการติดตามข้อมูลและข่าวสารสถานการณ์ของสังคมไทยและโลก เพื่อจะได้นำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านวัฒนธรรมและปรับตัวในการดำเนินชีวิตด้วย

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ข้าราชการระหว่างยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การปลูกฝังอุดมการณ์ของการเป็นข้าราชการที่ดีและการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ แต่ยังคงเนื้อหาสาระของหลักสูตรตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยเชิญผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานสังกัดวธ. หน่วยงานรัฐ เอกชน มาเป็นวิทยากร มีข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับอบรม 107 คน ประกอบด้วยสำนักงานปลัด วธ. 15 คน กรมศิลปากร 73 คน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1 คน กรมการศาสนา 12 คน และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 6 คน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564