รมว.วธ. นำทูตานุทูต ๙ ประเทศ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์-รักษาศีล-เข้าวัด-เวียนเทียนวันวิสาขบูชา พร้อมจัด “วิสาขบูชาอาเซียน” ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

0
781

วันนี้ (๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๘.๐๐ น. กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) ร่วมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร โดยมีพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีทูตานุทูต ๙ ประเทศ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วม

นายวีระ กล่าวว่า งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ในครั้งนี้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียน ร่วมกับทูตานุทูตจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา ๙ ประเทศ คือ กัมพูชา อินเดีย ศรีลังกา จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ภูฏาน ลาว และเมียนมา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทย เพื่อสานสัมพันธไมตรีในมิติทางพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ศน.จัดขึ้น ประกอบด้วย การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม การประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย และกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจร นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งนอกจากเด็ก เยาวชน และประชาชนจะได้ระลึกถึงความสำคัญในฐานะที่วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญสากลของโลกแล้ว ยังได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และการจัดงานวิสาขบูชาอาเซียน ๑๓ จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จังหวัดตาก เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สระแก้ว สงขลา สตูล ตราด และระนอง ซึ่งการทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และถวายเป็นพุทธบูชา

ในส่วนภูมิภาคทั้ง ๗๖ จังหวัดนั้น ศน.ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ภาคคณะสงฆ์ ภาคราชการภาคเอกชนและเครือข่าย จัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมด้านศาสนพิธี ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน ด้านส่งเสริมศีลธรรม ได้แก่ การลด ละ เลิกอบายมุข การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม การแสดงตนเป็นพุทธมามะ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การประกวดอาราธนาในพุทธศาสนพิธี
และด้านวิชาการ/องค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา นิทรรศการและผลงานขององค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา

“วันวิสาขบูชานี้ กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนา อยากเชิญชวนชาวพุทธได้รำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของพระองค์ ที่ง่ายที่สุดคือ การทำความดี ละความชั่วทั้งปวง และทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความดี ละความชั่ว พื้นฐานสำคัญที่สุดคือการรักษาศีล 5 จึงอยากเชิญชวนพี่น้องคนไทยชาวพุทธได้ตระหนักในเรื่องนี้และพร้อมใจกันร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ได้จัดขึ้นทุกวัดทั่วประเทศ” รมว.วธ. กล่าว

ทั้งนี้ วันวิสาขบูชาเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และถือเป็นวันที่มหัศจรรย์ของชาวพุทธ เพราะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าถึง ๓ เหตุการณ์ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ ๑๘ พฤษภาคม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในกิจกรรมสำคัญของศาสนาพุทธ ยึดมั่นรักษาศีลทั้งชุมชนและหมู่บ้าน ตลอดช่วงเทศกาลวิสาขบูชานี้