รมว.วธ.นำคณะทูตานุทูต 11 ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ใช้มติศาสนาสร้างความสัมพันธ์

0
1258

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นำคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๑ ประเทศ ประกอบด้วย ภูฏาน กัมพูชา อินเดีย ญี่ปุ่น เนปาล สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนาม ลาว จีน และเมียนมา เข้าเฝ้าถวายสักการะ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร ซึ่งคณะทูตานุทูตที่ได้มาเข้าเฝ้าถวายสักการะในวันนี้ มีบทบาทสำคัญในการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยสนับสนุนกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับประเทศไทยตลอดมา เช่น คณะทูตานุทูตเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่กรมการศาสนาจัดขึ้น ที่สำคัญร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ภาวนาทั่วโลก เพื่อสันติภาพ ปี ๒๕๖๑ ร่วมกับวธ. เป็นต้น ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนในประเทศของตน ได้น้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

 

รมว.วธ. กล่าวต่อว่า การดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในมิติศาสนาถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกมาตรการหนึ่ง และเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศในภาพรวม ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจด้านศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ เพื่อดำเนินงานส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านกิจการศาสนาทั้งระดับทวิภาคี พหุภาคี ประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนา โดยเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้การนำคณะทูตานุทูตประจำประเทศไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๑ ประเทศ เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช ผู้ทรงเป็นสกลมหาสังฆปริณายกแห่งคณะสงฆ์ไทยในครั้งนี้ ถือเป็นสิริมงคลสูงสุด​ อันจะยังประโยชน์เกื้อหนุน เป็นขวัญและกำลังใจให้การดำเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศด้านกิจการศาสนาในโอกาสต่อไปสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

///////////////////////////////////////////////////////////