รมว.วธ.ชูงานวิจัยสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย-ครอบครัวพลังบวก ช่วยแก้ปัญหาประเทศ

0
146

ดึงอสม.ร่วมสำรวจข้อมูลภายในชุมชน มอบศูนย์คุณธรรมฯเมื่อข้อมูลสำรวจปี 67 แล้วเสร็จ  สรุปเสนอวธ.-กระทรวงที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ได้เป็นประธานการประชุมรับฟังการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวพลอย ธนิกุล  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วม ณ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งที่ประชุมได้รับรายงานโครงการ/งานสำคัญที่ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้แก่

1)โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย เป็นการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยดำเนินการแต่ละภูมิภาค โดยมีดัชนีชี้วัดคุณธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือชี้วัดสถานการณ์คุณธรรมเชิงพื้นที่ (Moral Index) 5 ด้าน ได้แก่ พอเพียง วินัยรับผิดชอบ สุจริต  จิตสาธารณะและกตัญญู นอกจากนี้ ยังสำรวจทุนชีวิต (Life Assests) เป็นการประเมินพลังบวกระบบนิเวศคุณธรรมในสังคมไทย  3 ช่วงวัย แบ่งเป็นอายุ 13-24 ปี อายุ 25-40 ปีและอายุ 41 ปีขึ้นไป ซึ่งได้สำรวจครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2566 และปีพ.ศ.2567 อยู่ระหว่างการสำรวจ และอนาคตศูนย์คุณธรรมฯตั้งเป้าหมายจะสำรวจแบบรายจังหวัด รวมถึงผลักดันให้การส่งเสริมคุณธรรมเชิงพื้นที่เป็นวาระของจังหวัด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า 2)สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เป็นการขับเคลื่อนคุณธรรมจาก Local สู่ National ในสังคมไทย ผ่านสมัชชาคุณธรรมที่มีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา องค์กรศาสนา ประชาชาสังคม/ชุมชนและสื่อมวลชน ซึ่งสมัชชาคุณธรรมมีทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับชาติ และจะจัดงานสมัชชาคุณธรรม 4 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเหนือ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จังหวัดลำปาง  ภาคกลาง วันที่ 5-6 สิงหาคม 2567  โรงแรมโกลเด้นท์ ซิตี้ จังหวัดระยอง  และภาคใต้ วันที่ 21-22 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร

3)โครงการครอบครัวพลังบวกในสังคมไทย โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข มาให้ความรู้แก่พี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เพื่อเป็นแกนนำพลังบวกทำหน้าที่เสริมสร้างจิตวิทยาพลังบวกให้แก่ภาคีเครือข่าย ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างครอบครัวพลังบวกในพื้นที่ ขณะนี้ดำเนินการใน 8 จังหวัด เช่น เชียงราย อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา สุราษฎร์ธานี เป็นต้น  ซึ่งการดำเนินการได้ผลดีสามารถเสริมสร้างพลังบวกและคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน

4) โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม เพื่อเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลและการวิเคราะห์สถานการณ์คุณธรรมสังคมไทยของประเทศ

5) โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม โดยวิทยากรแบ่งเป็นวิทยากรขั้นพื้นฐาน วิทยากรแลกเปลี่ยนกระบวนการ วิทยากรพี่เลี้ยง วิทยากรเชี่ยวชาญและวิทยากรกิตติมศักดิ์ และ6)โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม THAILAND MORAL AWARD 2023 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สื่อ บุคคล ชุมชนและองค์กรเพื่อสร้างพื้นที่ความดีให้เกิดขึ้นในสังคม  จะจัดพิธีมอบรางวัล THAILAND MORAL AWARD 2023 ช่วงเดือนกันยายน 2567 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

“โครงการของศูนย์คุณธรรมฯมีประโยชน์อย่างมาก เช่น โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย ซึ่งเป็นการสำรวจสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทย โครงการครอบครัวพลังบวกในสังคมไทย  ข้อมูลโครงการเหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการวางยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาประเทศได้  จึงได้ให้ศูนย์คุณธรรมฯประสานกับอสม.เข้ามาช่วยสำรวจสถานการณ์คุณธรรมในสังคมไทยในแต่ละพื้นที่ด้วย และเมื่อแต่ละโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.2567 แล้วเสร็จ  ก็ให้ศูนย์คุณธรรมฯสรุปข้อมูลผลสำรวจของทั้งสองโครงการส่งมายังวธ.และส่งหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่แต่ละหน่วยงานจะได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก เยาวชนและแก้ปัญหาสังคมไทย” นางสาวสุดาวรรณ กล่าว