รมว.วธ. กำชับทุกกรมเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนให้ทันตามเป้าหมาย ย้ำพร้อมจัดสวดมนต์ข้ามปีอาเซียนและ 16 ประเทศเพื่อนบ้าน-ต่างประเทศ

0
1528

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมรับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 11.03 ขณะที่งบลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 8.41 ทั้งนี้ ได้กำชับให้แต่ละกรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนไตรมาสที่ 1 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด นอกจากนี้ ได้รับรายงานความคืบหน้าสุดยอดผลงานทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 ที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานของวธ.ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคม หรือองค์กรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสาขาต่างๆ ดำเนินการรวบรวมผลงาน พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของรัชสมัยรัชกาลที่ 9  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกสุดยอดผลงาน เมื่อพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำผลการพิจารณาสุดยอดผลงานดังกล่าวให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 อาทิ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นต้น คัดเลือกผลงานอีกครั้งเพื่อให้สุดยอดผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานที่เป็นที่ยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ

นายวีระ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” พุทธศักราช 2561 เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวและตนเองให้มีความสุขตลอดปีใหม่ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละเลิก อบายมุขในเทศกาลปีใหม่               โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีทั้งส่วนกลางและภูมิภาค กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 16 จังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ จังหวัดตาก ตราด แม่ฮ่องสอน เชียงราย หนองคาย สุรินทร์ เป็นต้น กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในต่างประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา อินเดีย ศรีลังกา สหภาพแห่งเมียนมาร์ เป็นต้น และกิจกรรมไหว้พระ 10 วัด ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี นอกจากนี้ ได้รับรายงานจากกรมศิลปากรเกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ที่ปรับปรุงใหม่ โดยเบื้องต้นจะจัดประชุมสัมมนา เสวนา และนิทรรศการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะเชิญสำนักพิมพ์ต่างๆ เข้าร่วมประชุมและร่วมออกร้านหนังสือดีของสำนักพิมพ์ตั้งแต่เริ่มจัดพิมพ์จนถึงปัจจุบัน