รมต.เทวัญ ลงพื้นที่จ.สมุทรสาคร ถวายหน้ากากอนามัย 5,000 ชิ้น สนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช

0
208

ทรงห่วงใยพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วประเทศ  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2563) เวลา 14.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฎฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปยัง วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เพื่อถวายหน้ากากอนามัย เจลและแอลกอฮอร์ล้างมือ แด่เจ้าคณะจังหวัดธรรมยุตนิกายและมหานิกาย ตามพระบัญชาของ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของพระภิกษุสามเณร ตลอดจนประชาชนทั่วไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์มลภาวะทางอากาศ โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563  ทรงประทานพระวโรกาสให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเข้าเฝ้า ทรงโปรดให้ไวยาวัจกรจัดกัปปิยกัณฑ์เท่าจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เป็นทุนประเดิมสำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดหาหน้ากากอนามัย ประทานแก่พระภิกษุสามเณร และประชาชน ในชุมชนใกล้เคียงวัดทั่วประเทศ

สำหรับหน้ากากอนามัยที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำมาถวายในวันนี้ มีจำนวน 5,000 ชิ้น เป็นเงินมูลค่า 50,000 บาทถ้วน (ห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเจลและแอลกอฮอร์ล้างมือ จำนวน 560 ขวด โดยถวายแด่พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร มหานิกาย และถวายแด่พระรามัญมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ธรรมยุตนิกาย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปถวายหน้ากากอนามัยแล้ว จำนวนกว่า 160,000 ชิ้น ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระปรารภสนับสนุนให้วัดซึ่งมีอยู่คู่ชุมชนทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนหรือมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่จำกัดสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา นอกจากนี้ ยังทรงมีพระดำริให้วัดที่มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือชุมชนได้ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโรงทาน เพื่อแจกจ่ายอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอีกด้วย