รมต.เทวัญ ลงพื้นที่จ.ฉะเชิงเทรา ถวายหน้ากากอนามัย 13,000 ชิ้น แด่พระภิกษุสามเณร และประชาชน

0
317

สนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และติดตามการดำเนินงานโรงทานช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2563) เวลา 14.30 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฎฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทาง ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อถวายหน้ากากอนามัย เจลและแอลกอฮอร์ล้างมือ ตามพระบัญชาของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของพระภิกษุ สามเณร ตลอดจนประชาชนทั่วไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์มลภาวะทางอากาศ

 

โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังวัดผาณิตาราม ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือโรงทาน ตามที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระดาริให้วัดที่มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือชุมชนได้ จัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแจกจ่ายอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จ.ฉะเชิงเทรามีการจัดตั้งโรงทานตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ปัจจุบันมีจานวน 38 แห่ง ช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 67,000 ครัวเรือน ในส่วนของการดำเนินงานได้มีการบูรณาการความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำหน้ากากอนามัย จำนวน 12,000 ชิ้น เป็นเงินมูลค่า 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช พร้อมเจลและแอกอฮอร์ล้างมือ จำนวน 1,000 ขวด มาถวายแด่พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตาม การดำเนินงานของโรงทานวัดผาณิตาราม และร่วมมอบถุงยังชีพแก่ประชาน จำนวน 100 ครัวเรือน

ต่อมา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางต่อไปยังวัดโสธรวราราม วรวิหาร เข้ากราบนมัสการหลวงพ่อโสธร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเทรา โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ถวายหน้ากากอนามัย จานวน 1,000 ชิ้น เป็นเงินมูลค่า 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเจลและแอลกอฮอร์ล้างมือ จำนวน 40 ขวด แด่พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาตนได้เดินทางไปถวายหน้ากากอนามัย แล้วจำนวนกว่า 165,000 ชิ้น ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชทรงมีพระปรารภสนับสนุนให้วัดซึ่งมีอยู่คู่ชุมชนทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อนหรือมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่จำกัดสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา นอกจากนี้ ยังทรงมี พระดำริให้วัดที่มีศักยภาพสามารถช่วยเหลือชุมชนได้ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ โรงทาน เพื่อแจกจ่ายอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอีกด้วย