“รมต.ออมสิน” หนุนสมัชชาเผยแผ่ฯ ให้อาสาฬหบูชาเป็นวันเผยแผ่พุทธศาสนา แนะทำแผน-แนวทางปฏิบัติก่อนเข้าสู่ครม.

0
2915

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ในฐานะเลขานุการ และกรรมการบริหารโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย(มมร.) กล่าวว่า จากการเข้าหารือกับนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันมติสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากการประชุมสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการหารือ นายออมสิน เห็นด้วยในเรื่องการที่สมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีมติที่จะทำเรื่องเสนอไปยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาประกาศให้วันอาสาฬหบูชาของทุกปี เป็นวันเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่นายออมสินอยากให้มีการเตรียมแผนงานรองรับ รวมถึงแนวทางปฏิบัติด้วยว่า หากครม.มีมติประกาศให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว จะมีแผนงานรองรับ และแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง ซึ่งหลังจากนี้ทางมมร. และพศ. จะต้องมีการหารือร่วมกันต่อไป

พระครูปลัดกวีวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนมติทั้งหมดจากการประชุมสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีทั้งหมด 6 ข้อ จะมีการสรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จากนั้นจะทำเรื่องแจ้งไปยังที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ก่อนจะสรุปเรื่องรายงานยังที่ประชุมครม.ต่อไป