รมต.อนุชา ลงพื้นที่ จ.นครพนม ชูโมเดล “หมู่บ้านรักษาศีล 5” สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม

0
159

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ลงพื้นที่วัดสระพังทอง บ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  เพื่อเปิดโครงการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งวัดสระพังทองเป็นศูนย์รวมใจคนในชุมชนที่นำแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล 5 มาปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พื้นที่อื่น โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.พศ. นายพีรพล ลือล่า นายอำเภอนาแก ดร.ณัฐสิทธิ์ วงศ์ตลาด ผอ.พศจ.นครพนม พร้อมด้วยคณะสงฆ์ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปจำนวนมากเข้าร่วมงาน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการที่มีความสำคัญและเป็นภารกิจของคณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประชาชนได้น้อมนำหลักเบญจศีล หรือศีล 5 มาประยุกต์และปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความสงบร่มเย็น ประชาชนในชาติมีความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชนที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้ให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมย้ำว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทาง ตนเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะสามารถต่อยอดการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า และสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนได้ในอนาคต

///////////////////////////////////////////////////////////////////