“รก.เจ้าคณะใหญ่หนกลาง” ชี้ เจ้าอาวาสเป็นหน้าด่านพุทธศาสนา

0
327

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.63 ที่อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัย พุทธมณฑล จ.นครปฐม  พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมพระสังฆาธิการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสใหม่ของคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง จำนวน 312 รูป โดยพระพรหมบัณฑิต กล่าวเปิดการอบรม ว่า เจ้าอาวาสเป็นตำแหน่งหน้าด่านของพระพุทธศาสนา มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งตำแหน่งหน้าด่านของพระพุทธศาสนานั้นมีเจ้าอาวาส และพระอุปัชฌาย์ โดยพระอุปัชฌาย์จะเป็นผู้คัดกรองผู้ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ส่วนเจ้าอาวาสจะต้องทำหน้าที่ในการปกครอง ดูแล พระภิกษุสามเณรในการปกครอง ดังนั้นคณะสงฆ์จึงให้ความสำคัญกับตำแหน่งเจ้าอาวาส การที่พระสงฆ์จะเป็นเจ้าอาวาสได้จึงต้องมีการเตรียมการ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่ง

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า การเป็นเจ้าอาวาสนั้น จะต้องดูว่าในงานคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน คือ   1.ด้านการปกครอง 2. ด้านการศาสนศึกษา 3. ด้านการเผยแผ่ 4. ด้านการสาธารณูปการ 5. ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และ 6.ด้านการสาธารณสงเคราะห์ จะเน้นเรื่องอะไรก่อน เพราะแต่ละวัดมีจุดเด่นที่ต่างกัน ดังนั้นต้องมีการวางแผน วางกลยุทธ์ ว่าจะเอาอะไรมาโชว์ เพื่อให้เกิดศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน จากนั้นค่อยดำเนินงานต่อไปจนครบงานของคณะสงฆ์ทั้ง 6 ด้าน นอกจากนี้การเป็นเจ้าอาวาสจะต้องมีทั้งพระเดช และพระคุณ จะมีเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้