รก.เจ้าคณะกรุงเทพฯ เน้นย้ำเจ้าอาวาส-ผช.เจ้าอาวาสในส่วนกลาง ช่วยสอดส่องพระต่างชาติประพฤติไม่เหมาะสมในประเทศไทย

0
1521

วันนี้ (7 ธ.ค.61) พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ในโครงการเสริมสร้างศักยภาพพระสังฆาธิการระดับวัด รุ่นที่ 2 ที่วัดสุวรรณาราม พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท ว่า โครงการนี้จัดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความรู้พระสงฆ์ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพราะยุคปัจจุบันพระสงฆ์ต้องทันโลก ช้าไม่ได้ อยู่เฉยไม่ได้ ต้องช่วยกัน สามัคคีกัน ทั้งต้องอาศัยความรู้ความสามารถของพระหนุ่มเณรน้อยมากขึ้น และอยากให้ช่วยกันสอดส่องดูแลพระชาวต่างชาติที่เข้ามาประพฤติไม่เหมาะสมในประเทศไทย ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นพระสงฆ์ไทย ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีมากขึ้น จึงอยากฝากให้ช่วยกันดูแลด้วย

พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพฯ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีพระระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส เข้ารับการอบรมรวม 75 รูป เพื่อให้มีการบริหารจัดการวัดที่มีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ของแต่ละวัด เพื่อให้เกิดรูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาวัด