ยกย่อง-มอบรางวัลนายอำเภอส่งเสริมงานหมู่บ้านศีล 5 เป็นปีแรก

0
1183

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่วัดชีผ้าขาว จ.สมุทรสาคร พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5  พร้อมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยพระพรหมเสนาบดี กล่าวว่า การลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าหมู่บ้านรักษาศีล 5 เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยปีนี้จะเน้นการดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้ประชาชนประกอบสัมมาชีพเป็นหลัก ขณะเดียวกันได้มีการตั้งพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจ.นครปฐม เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ แทนตน เพราะทำงานร่วมกันมานาน และมีความเข้าใจงานหมู่บ้านศีล 5 เป็นอย่างดี ขณะที่ตนมีอายุมากขึ้น ทั้งยังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นกรรมการมส.ทำให้มีเวลาในการลงพื้นที่น้อยลง จึงเห็นว่าถึงเวลาที่ควรเปิดโอกาสให้พระสงฆ์รุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานแทน และในปีนี้จะเป็นปีแรกที่จะมีการมอบรางวัลให้กับนายอำเภอที่มีการดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการยกย่อง และให้กำลังใจนายอำเภอในแต่ละพื้นที่

พระธรรมโพธิมงคล (สมควร ปิยสีโล ) เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 14 ( นครปฐม, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสาคร) กล่าวว่า ได้เน้นย้ำวัดในเขตปกครองให้มีตัวชี้วัดในการดำเนินการโครงการหมู่บ้านศีล 5 และต้องทำให้ประชาชนเกิดประโยชน์ อย่าทำเพียงสร้างภาพ ต้องทำงานให้คุ้มค่ากับที่เสียเวลา อย่างน้อยต้องให้ประชาชนรักษาศีลได้ 3-4 ข้อ และต้องทำให้ประชาชนเห็นประโยชน์ของการรักษาศีล 5 ด้วย